Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Góry Bardzkie

Kod obszaru:

PLH020062

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

3379,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na wysokości 255 - 655 m npm i obejmuje pasmo Gór Bardzkich o urozmaiconej budowie geologicznej. Lasy użytkowane gospodarczo zachowały wiele fragmentów bardzo cennych przyrodniczo. Zajmują 96% powierzchni terenu, w tym lasy liściaste 67,00 % , lasy mieszane 27,00 %, a lasy iglaste - 2,00 %. Grunty orne zajmują 2,00 % i łąki i pastwiska 1,00 % obszaru.
Występują tu 4 kolonie rozrodcze nietoperza nocka dużego – łącznie około 80-100 osobników, oraz kolonie mopka i nocka Bechsteina.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Wrocław – Kudowa do miejscowości Bardo i dalej drogami lokalnymi wzdłuż gór.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze. Szczególnie cenne są jaworzyny miesiącznicowe zajmujące niemal 30 ha - największe stanowisko tego podtypu w Polsce pd.-zach oraz buczyny sudeckie - po Górach Kaczawskich drugie co do wielkości stanowisko w Polsce pd.-zach)
Turystyka wypoczynkowa: obszar oferuje wszelkie formy wypoczynku związane z wypoczynkiem w zalesionych górach.
Turystyka kwalifikowana: górska piesza, rowerowa, konna, narciarstwo biegowe i zjazdowe.
Turystyka krajoznawcza: W Opolnicy można zwiedzić klasztor z 1704 roku. Natomiast w Srebrnej Górze twierdzę z XVIII wieku.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Bardzie i Srebrnej Górze, schronisk górskich, pensjonatów oraz gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą:

  • niewłaściwie prowadzona gospodarka leśna,
  • zagrożenia komunikacyjne,
  • nadmierny ruch turystyczny.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Cisowa Góra - rezerwat przyrody
• Cisy - rezerwat przyrody

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• mopek - ssak
• nocek Bechsteina - ssak
• nocek duży - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, http://wroclaw.rdos.gov.pl Dolnośląska Organizacja Turystyczna, ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław, www.dot.org.pl Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej http://www.lot.sudety.info.pl/ , Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu, 50-357 Wrocław, ul. Grunwaldzka 90, Nadleśnictwo Bardo, Obręb Bardo.

Jednostki administracyjne:

• Stoszowice (ząbkowicki, woj. dolnośląskie)
• Kłodzko (kłodzki, woj. dolnośląskie)
• Bardo (ząbkowicki, woj. dolnośląskie)