Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Wielkopole - Jodły pod Czartorią

Kod obszaru:

PLH100031

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

41,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje rezerwat przyrody Wielkopole. Położony jest na wschodnim stoku piaskowcowego wzgórza . Wykształciły się tu płaty wyżynnego boru jodłowego, grądy niskie, nawiązujące do łęgów, gdzieniegdzie z udziałem olszy w drzewostanie oraz grąd subkontynentalny. Obszar chroni jedno z najdalej wysuniętych na północny-zachód naszego kraju stanowisk wyżynnego, jodłowego boru mieszanego. Obecny jest starodrzew jodłowy oraz liczne stanowiska górskich gatunków runa. Obficie występują paprocie, mszaki. Obecne są tu górskie gatunki chrząszczy (Clytus lama i Leptura maculata).

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar znajduje się w pobliżu Wielkopola, trochę dalej- Nowinek i Ręczna. Do Ręczna dojeżdż PKS. Znajdziemy tu gospodarstwo agroturystyczne Renaty Kręglewskiej oraz „Gajówkę Pilica” i pole namiotowe przy rzece Pilicy Krystyny Kręglewskiej. W Ręcznie funkcjonuje także wypożyczalnia kajaków „Kajaki Adama”. Ręczno jest starą osadą, niegdyś będącą gniazdem rodzinnym Raczyńskich, od których prawdopodobnie pochodzi nazwa miejscowości. Będąc tu, warto zobaczyć miejscowy kościół parafialny p.w. Najświętszej Marii Panny Pocieszenia i św. Stanisława. Inne ciekawe miejsca w gminie to: ruiny zamków w Bąkowej Górze i Majkowicach oraz dwór Małachowskich w Bąkowej Górze.
Zagrożenia: Do potencjalnych zaliczyć można zmiany warunków siedliskowych, wpływające na ograniczenie odnawiania się jodły w rezerwacie.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Wielkopole - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum)

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi (www.lodz.mos.gov.pl, rdos@lodz.uw.gov.pl, tel. (0 42) 665 03 70, fax. (0 42) 665 03 71)
  • Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (www.uw.lodz.pl, tel.: (42) 664-10-00, (42) 664-10-01)

Jednostki administracyjne:

• Ręczno (piotrkowski, woj. łódzkie)