Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Uroczyska Lasów Starachowickich

Kod obszaru:

PLH260038

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

2349,2 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Prawie cały obszar zajmują lasy iglaste, pozostałą niecałą jedną piątą obszaru pokrywają lasy mieszane, a śladowo łąki, zarośla i siedliska rolnicze. Obszar jest częścią rozległego kompleksu leśnego na Przedgórzu Iłżeckim, tzw. Puszczy Iłżeckiej, nazywanej też Lasami Starachowickimi i zlokalizowany jest w jej północno-wschodniej części. Poprzecinany jest licznymi strumieniami. Obszar obejmuje także obszar źródliskowy rzeki Małaszyniec. Dominują tu siedliska borowe z sosną oraz domieszką jodły, dęba, modrzewia i buka. W runie występuje wiele gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych.

Uroczyska Lasów Starachowickich zabezpieczają duże kompleksy wyżynnego jodłowego boru mieszanego, uznawanego za zbiorowisko endemiczne Polski, występujące jedynie w Górach Świętokrzyskich i na Roztoczu. Ponadto znajdują się tutaj rozległe płaty grądów, nawiązujące do ciepłych grądów na lessach. Mimo, iż ostoja ta położona jest na przedpolu Gór Świętokrzyskich, występuje tutaj wiele gatunków górskich.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar znajduje się w pobliżu miast takich jak Starachowice, Skarżysko – Kamienna, Wąchock. Stwarza to dogodne możliwości dojazdu zarówno komunikacją publiczną jak i prywatną (droga numer 42: Wąchock, Starachowice, Skarżysko – Kamienna; droga numer 7 Skarżysko – Kamienna). Dzięki temu zróżnicowana oraz rozbudowana jest baza noclegowa i gastronomiczna.

Gmina Brody

Szlaki turystyczne: piesze (czerwony, żółty: Starachowice – Iłża; czarny: Lipie – Ruda; zielony „Wokół Zalewu Brodzkiego”), rowerowe (czarny „Pętla rowerowa gminy Brody” , żółty „Leśne dukty”, czerwony „Wokół Starachowic” ) oraz niebieski szlak „Śladami zabytków techniki Doliny Rzeki Kamiennej”. Zabytki: przelew wodny w Brodach, kościół parafialny w Krynkach, modrzewiowy dom w Brodach, linia kolejki wąskotorowej, dawne młyny, przydrożne kapliczki.

Gmina Wąchock

Znana przede wszystkim z dowcipów na temat sołtysa Wąchocka (obecnie władzę sprawuje burmistrz). Raz do roku (koniec czerwca) odbywa się Zjazd Sołtysów. Swój początek ma w Wąchocku niebieski szlak imienia E. Wołoszyna. Przez miasto przechodzą czerwony szlak turystyczny „Szlak Milenijny” oraz dwa rowerowe (czerwony i niebieski).

Zabytki to m. in.: zespół kościelno – klasztorny cystersów z XII wieku, drewniana kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena z XVIII w., ruiny dawnego zakładu metalowego z pierwszej połowy XIX w., dworek z XIX wieku „Dworek Langiewicz”, Pałac Schoenberga, stara apteka z XVII wieku.

Gmina Mirzec

Tradycje historyczne gminy sięgają w najdalszą przeszłość. Na południowo-zachodnim obrzeżu gminy istnieje rezerwat archeologiczny "Rydno" - paleolityczna kopalnia hematytu z późniejszymi śladami osadnictwa. Atrakcją Mirca jest zabytkowy obiekt - modrzewiowy dworek z XIX w. wraz z pozostałością przydworskiego parku oraz zabytkowy XIX-wieczny kościół. W okolicznych wsiach zachowały się stare zabudowania kryte strzechą, które stanowią atrakcję.

Zagrożenia:

Intensywna gospodarka leśna, w zakres której wchodzą zarówno cięcia rębne (usuwanie drzew zanim osiągną fazę starzenia się i obumierania) jak i tzw. cięcia sanitarne (usuwanie większości drzew obumierających i martwych), co prowadzi do poważnych zaburzeń naturalnej struktury ekologicznej drzewostanów i zaniku mikrobiotopów licznych gatunków saproksylobiontycznych bezkręgowców. Działalność tego typu ma także pośredni wpływ na ptaki i inne drobne kręgowce, ograniczając im potencjalne miejsca gniazdowania i zimowania, a także ich bazę żerową.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Rosochacz - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• trzepla zielona - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach, http://www.kielce.rdos.gov.pl, e-mail: sekretariat@kielce.uw.gov.pl, fax: (41) 34 35 343, tel.: (41) 34 35 340, Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 telefon: (41) 34 35 365

Informację turystyczną można uzyskać:

  • Serwis Internetowy Miasta Pińczów http://www.pinczow.com/ - jeden z najstarszych portali internetowych polskich miasteczek
  • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego http://rot.swietokrzyskie.travel/
  • Oddział świętokrzyski PTTK w Kielcach, tel. (41) 344 77 43, e-mail: biuro@pttkkielce.pl
  • Portal turystyczny http://www.swietokrzyskie.pl/
  • Portal turystyczny http://swietokrzyskie.travel/

Jednostki administracyjne:

• Mirzec (starachowicki, woj. świętokrzyskie)
• Brody (starachowicki, woj. świętokrzyskie)
• Wąchock (starachowicki, woj. świętokrzyskie)
• Iłża (radomski, woj. mazowieckie)