Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Lasy Gorzkowickie

Kod obszaru:

PLH100020

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

61,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje południowy fragment uroczyska leśnego Szczukocice. Znajdują się w nim lasy łęgowe, w niektórych fragmentach posiadające cechy przejściowe do olsów, a także: grądy niskie, grądy, typowe i wysokie z udziałem jodły w drzewostanie. Drzewostany mają tu w większości blisko 100 lat.
Lasy Gorzkowickie mają istotne znaczenie dla ochrony dwóch typów siedlisk leśnych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej- dobrze wykształcone lasy olszowe oraz grądy z jodłą Abies alba.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Lasy Gorzkowickie znajdują się ponad 5 km na południe od Gorzkowic. Zajmują powierzchnię ponad 60 ha. W pobliżu obszaru położone są wsie: Kotków, Wola Kotkowska, Gertrudów. Do Lasów Gorzkowickich najlepiej kierować się z Gorzkowic, do których dostaniemy się PKS-em, lub koleją (trasa Piotrków- Gorzkowice). W Gorzkowicach znajdziemy również nocleg.
Do ciekawych, okolicznych atrakcji należy miejscowy kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzkowicach. Został on wzniesiony w latach 1896 - 98 przez Konstantego Wojciechowskiego, a w jego wnętrzu obejrzeć można m.in. obraz "Ecce Homo" sprzed 1798 r. oraz drewniany krucyfiks i rokokową ramę z XVIII w. We wsi Szczepanowice warto zaś odwiedzić dwór z XVIII stulecia, parterową budowlę drewnianej konstrukcji zrębowej.

Zagrożenia:

Podstawowy problem stanowi proces zamierania i wypadania jesionów spowodowany chorobą naczyniową- jest to zagrożenie właściwej struktury fitocenoz łęgowych.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi (www.lodz.mos.gov.pl, rdos@lodz.uw.gov.pl, tel. (0 42) 665 03 70, fax. (0 42) 665 03 71)
  • Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (www.uw.lodz.pl, tel.: (42) 664-10-00, (42) 664-10-01)

Jednostki administracyjne:

• Gorzkowice (piotrkowski, woj. łódzkie)