Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Cisy w Jasieniu

Kod obszaru:

PLH100018

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

19,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Cisy w Jasieniu obejmują rezerwat leśny Jasień, położony na południe od wsi i stawów rybnych o tej samej nazwie. Jest to niewielki teren, przez który przepływają małe strumienie, otoczone przez dobrze wykształcone i zachowane zbiorowiska łęgowe, olsowe i niewielkie fragmenty grądów. We florze obszaru zwracają uwagę gatunki o charakterze górskim, między innymi: świerząbek orzęsiony, widłak wroniec, liczydło górskie. Cisy w jasieniu mają istotne znaczenie dla zachowania płatów siedliska przyrodniczego łęgów i grądów z udziałem chronionego gatunku - cisa pospolitego.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar położony jest w gminie Kobiele Wielkie, która należy do centralnej części powiatu radomszczańskiego. Znajduje się około 11 km na wschód od Radomska, gdzie występuje dobrze rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna oraz dogodne połączenia z innymi miastami Polski. Przez radomsko przebiegają bowiem dwie drogi krajowe: nr 42 i 91.
Krajobraz gminy kształtują przede wszystkim malownicze łąki, kompleksy leśne i pola uprawne. Lasy zajmują 25% obszaru gminy, obfitując w bogate runo leśne - czarne jagody, grzyby, poziomki. Napotkać tu można również liczne gatunki zwierzyny leśnej.
Najcenniejsze fragmenty kompleksów leśnych objęte są dwoma rezerwatami: rezerwatem "Jasień", chroniącym stanowisko cisa oraz rezerwatem "Kobiele Wielkie", utworzonym dla ochrony jodły. Na terenie gminy Kobiele Wielkie pełno jest starych dworków i parków podworskich, zabytków sztuki sakralnej, pozostałości dawnych młynów wodnych i dawnych hut szkła oraz mogił żołnierskich i pomników. Same Kobiele Wielkie mogą być dumne z niegdyś ich wybitnego mieszkańca. Właśnie w Kobielach Wielkich urodził się Władysław Stanisław Reymont.

Zagrożenia:

Potencjalnym zagrożeniem może być nadmierna presja turystyczna oraz działania prowadzone na pobliskich stawach rybnych, a także zmiany dynamiczne w strukturze lasu, które prowadzić będą do hamowania wzrostu i braku odnowień cisa.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Jasień - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi ( www.lodz.mos.gov.pl, rdos@lodz.uw.gov.pl, tel. (0 42) 665 03 70, fax. (0 42) 665 03 71)
  • Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (www.uw.lodz.pl, tel.: +48 (42) 664-10-00, +48 (42) 664-10-01)

Jednostki administracyjne:

• Kobiele Wielkie (radomszczański, woj. łódzkie)