Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Torfowiska Żytno - Ewina

Kod obszaru:

PLH100030

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

45,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Torfowiska Żytno - Ewina obejmuje trzy dobrze zachowane kompleksy torfowisk i sosnowych borów- siedlisk Natura 2000. Położone są one między miejscowościami Żytno i Ewina i zajmują powierzchnię ponad 45 ha. Torfowiska charakteryzują się bardzo dużą różnorodnością.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar znajduje się między miejscowościami Żytno i Ewina. Przez pierwszą z nich przebiega droga krajowa nr 785. Nocleg i bazę gastronomiczną znajdziemy w Silnicy, oddalonej od Żytna o ok. 4,5 km na wschód. Gmina Gildle, na terenie której znajdują się Torfowiska Żytno- Ewina, może pochwalić się dużą liczbą zabytków architektury, stosunkowo dobrym stanem środowiska przyrodniczego i dobrą dostępnością komunikacyjną. Znajdują się tu między innymi zabytkowe układy urbanistyczne oraz zabytki sztuki sakralnej słynące w kraju i za granicą. Do najważniejszych z nich należą: kościółek modrzewiowy pod wezwaniem św. M. Magdaleny zbudowany na przełomie XV i XVI wieku, kościół barokowy pokartuzki pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej, z bramą cmentarną i dzwonnicą(zbudowany w latach 1751-1767) oraz Mała Bazylika barokowa pod wezwaniem Wniebowzięcia Matki Boskiej, wraz z klasztorem ze zorganizowanym w nim muzeum. Na terenie gminy działa zespół folklorystyczny "Nadwarcianki" oraz odbywają się imprezy chóralne. Poza tym, piękno przyrodnicze zachęca do pieszych i rowerowych wycieczek. W przyszłości planuje się tu uruchomienie ciekawych szlaków rowerowych oraz ekologicznych szlaków poznawczych.

Zagrożenia:

Główne, potencjalne zagrożenie stanowi nadmierna presja turystyczna, a także naturalna sukcesja i wysychanie torfowisk.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi (www.lodz.mos.gov.pl, rdos@lodz.uw.gov.pl, tel. (0 42) 665 03 70, fax. (0 42) 665 03 71)
  • Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (www.uw.lodz.pl, tel.: +48 (42) 664-10-00, +48 (42) 664-10-01)

Jednostki administracyjne:

• Żytno (radomszczański, woj. łódzkie)
• Gidle (radomszczański, woj. łódzkie)