Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Średzkiej Strugi

Kod obszaru:

PLH300057

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

557 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje dolinę rzeki Średzkiej Strugi. Ma ona szerokość 0,5- 1km, a jej dno zajmują głównie łąki, pastwiska i zbiorowiska szuwarowe. Na obszarze tym znajduje się kilkadziesiąt zarastających dołów potorfowych. Są one jedną z najważniejszych w Wielkopolsce ostoi kumaka nizinnego Bombina bombina. Występuje tu również kilkadziesiąt tysięcy osobników młodocianych ropuchy zielonej Bombina viridis oraz kilka tysięcy ropuchy zielonej Bufo viridis. Dolina Średzkiej Strugi jest także cenną ostoją dla ptaków szuwarowych i łąkowych.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Dolina Średzkiej Strugi położona jest przy stolicy historyczno–geograficznego regionu, nazywanego Ziemią Średzką, Środzie Wielkopolskiej. Miasto to ma znakomite połączenie komunikacyjne z innymi miastami. Jeżeli zaś chodzi o bazę turystyczną Środy Wielkopolskiej, prezentuje się w postaci ponad 195 miejsc noclegowych stałych, w trzech hotelach i jednym zajeździe oraz 90 sezonowych w okresie wakacyjnym.
Zabytki w Środzie Wielkopolskiej:

  • rynek z zachowanym historycznym układem urbanistycznym (XIV - XX wiek) i ratusz z poł. XIX w.
  • późnogotycka kolegiata farna z lat ok. 1423-1428, przebudowana w końcu XV lub na początku XVI
  • neogotycka dzwonnica z roku 1869
  • kościół p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa z lat 1883-1888
  • mury nawy kościoła dominikanów z XV wieku
  • cmentarz rzymsko-katolicki (najstarszy nagrobek z 1792 roku) z kaplicą z 1913
  • wiele zabytkowych domów z XIX wieku
  • pierwszy w Polsce pomnik generała Jana Henryka Dąbrowskiego z 1997 r

Na trasie Środa Wielkopolska – Zaniemyśl kursuje ponad 100-letnia kolej wąskotorowa, jedna z ostatnich w Europie, która prowadzi ruch pociągów wyłącznie trakcją parową.
Ponadto jest to miejsce sprzyjające amatorom wycieczek rowerowych. Przez Środę wielkopolską przebiega Transwielkopolska Trasa Rowerowa o blisko 300 km długości.

Zagrożenia:

Do głównych zagrożeń należy deficyt wody, przekształcanie łąk i pastwisk ekstensywnie użytkowanych w pola uprawne i łąki o zintensyfikowanej produkcji rolniczej, wydeptywanie i wypalanie roślinności oraz zanieczyszczenie wody.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Bagna Średzkie - rezerwat leśny

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• błotniak stawowy - ptak
• żuraw - ptak
• gąsiorek - ptak
• kumak nizinny - płaz
• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu ( www.poznan.mos.gov.pl, fax:061 831 11 99, tel.: 061 831 11 77 ) Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ( www.poznan.uw.gov.pl , e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl, fax. 067 256 10 21, tel. 067 256 11 70, 067 256 11 72)

Jednostki administracyjne:

• Kórnik (poznański, woj. wielkopolskie)
• Środa Wielkopolska (średzki (wielkopolskie), woj. wielkopolskie)