Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Tywy

Kod obszaru:

PLH320050

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

3754,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar "Dolina Tywy" jest dość mocno zróżnicowany geomorfologicznie. W krajobrazie obfitującym we wzgórza, występują liczne jeziora, źródliska, torfowiska, a wszystko to znajduje się wśród bogatych obszarów lasów mieszanych. W krajobrazie równinnym nie ma jezior, a w ich miejsce obficie występują pola uprawne i użytki zielone. Na kilkukilometrowym odcinku koło Gryfina tereny przechodzą w strome zbocza, porośnięte żyznymi lasami liściastymi. W „Dolinie Tywy” dominują lasy oraz naturalne eutroficzne zbiorniki wodne. Następnie, szeroką skalę występowania mają kompleksy szuwarów i zarośli. Przepływająca przez obszar rzeka Tywa wykazuje duże zróżnicowanie w kształcie i szerokości koryta oraz głębokości i szybkości przepływu wody. Różnorodność biotopów wpływa na duża liczbę gatunków występujących w tym cieku. Największą wartością przyrodniczą obszaru jest jego różnorodność siedliskowa- stwierdzono tu występowanie 16 typów siedlisk przyrodniczych (w tym 3 należą do priorytetowych). Ostoja stanowi swoisty korytarz ekologiczny pomiędzy Pojezierzem Myśliborskim i Doliną Dolnej Odry.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Ostoja umiejscowiona jest w południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, w dolinie rzeki Tywy. Znajdziemy tu piękne tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, do których dojechać można komunikacją PKS. Przebiegają tędy drogi wojewódzkie nr 120,121 i 122. W niedalekiej odległości znajduje się również droga krajowa nr 3. W okolicy zlokalizowane są ośrodki wypoczynkowe oraz liczne kąpieliska nad jeziorami, między innymi w Baniach, Baniewicach, Strzeszowie, Swobnicy. W wielu miejscowościach, zarówno w Gminie Gryfino, jak również w gminach sąsiadujących, są miejsca, które warto odwiedzić. Jest ich naprawdę wiele i każdy może znaleźć wśród nich takie, które będą zgodne z jego zainteresowaniami czy oczekiwaniami. Możemy tu zobaczyć chociażby kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gardnie, który pochodzi z I połowy XIII w. i należy do najstarszych wiejskich świątyń sakralnych na Pomorzu, "Słoneczną Kotlinę" , w której znajduje się Ogród Dendrologiczny, szeroko znany z rosnących w nim kilku największych w Polsce okazów drzew obcego pochodzenia, czy wreszcie, dwa pola golfowe w Binowie, znane jako Binowo Park - jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce. Jak widać, każde z miejsc, choć tak odmienne, jest niezwykle interesujące. Zupełnie, jak różnorodność siedliskowa „Doliny Tywy”, która właściwie w każdej części nie może nie zachwycać swym pięknem.

Zagrożenia:

Do największych zagrożeń należą: silne ingerencje w ekosystem rzeki, eutrofizacja wód, zanieczyszczanie wody i gleby, gospodarka leśna nie uwzględniająca potencjału siedliska, usuwanie martwych i umierających drzew, wprowadzanie obcych ekologicznie i geograficznie gatunków.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *
• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) *
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• różanka - ryba
• koza - ryba

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie (www.szczecin.mos.gov.pl, e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, tel. 91 43 05 200, fax. 91 43 05 229) Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie (www.szczecin.uw.gov.pl, e-mail: zuw@szczecin.uw.gov.pl, tel/ fax: +48 91 43 03 500)

Jednostki administracyjne:

• Gryfino (gryfiński, woj. zachodniopomorskie)
• Banie (gryfiński, woj. zachodniopomorskie)
• Chojna (gryfiński, woj. zachodniopomorskie)
• Trzcińsko-Zdrój (gryfiński, woj. zachodniopomorskie)