Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Mogielnicy

Kod obszaru:

PLH300033

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1161,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja położona jest w środkowej części Pojezierza Poznańskiego, na zachód od Poznania. Obszar zawiera dobrze zachowane kompleksy lasów liściastych w dolinie rzeki Mogielnicy, które wyróżniają się na tle otaczających krajobrazów rolniczych. Przez obszar przepływa rzeka Mogielnica z dwoma dużymi rozgałęzieniami: Mogielnicą Zachodnią i Mogielnicą Wschodnią. Większą część Doliny Mogielnicy zajmują, przede wszystkim łęgi dębowo-wiązowo-jesionowe, grądy środkowoeuropejskie i łęgi jesionowo-olszowe. Przylegają do nich łąki, z których część należy do ekstensywnie użytkowanych. Niżowy łęg jesionowo-olszowy, chroniony m. in. w rezerwacie "Urbanowo" należy na omawianym obszarze do najlepiej zachowanych w Wielkopolsce.

Flora naczyniowa kompleksów leśnych w dolinie Mogielnicy jest bardzo bogata. Skupia wiele gatunków chronionych i zagrożonych regionalnie, m.in. : wawrzynek wilczełyko, stokłosa gałęzista, dzwonek szerokolistny, oraz nawrot lekarski.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

W pobliżu obszaru położona jest Opalenica, w której znajdziemy stację kolejową, bazę gastronomiczną i noclegową. Przez miasto przebiega droga wojewódzka nr 307 (Poznań - Nowy Tomyśl), o dużym znaczeniu regionalnym.

Okoliczne atrakcje turystyczne:

  • Pałac w Porażynie oraz kamień upamiętniający profesora Jana Sokołowskiego - urodzonego w Dakowach Mokrych wybitnego ornitologa, pedagoga i działacza ochrony przyrody, profesora Uniwersytetu Poznańskiego.
  • Pałac Mielżyńskich w Dakowach Mokrych

Niegolewo

  • Muzeum Gospodarki Mięsnej w Sielinku- ekspozycja ukazuje historię rzemiosła rzeźnickiego i przemysłu mięsnego od połowy XVII wieku do lat 60. XX w. Zebrano tu prawie 7000 różnorakich eksponatów.
  • „Batmanówka” - specjalny obszar ochrony wchodzący w skład sieci Natura 2000 oznaczony symbolem: PLH30009 „Kopanki”. Jest to jedna z najliczniejszych znanych w Polsce kolonii rozrodczych nietoperzy - nocka dużego. Na strychu Szkoły Podstawowej w Kopankach utworzono jedyne w Polsce i prawdopodobnie także w Europie, udostępnione do zwiedzania obserwatorium nietoperzy „Batmanówka”. Dodatkowo można wysłuchać prelekcji o tych zwierzętach.

Szlaki turystyczne piesze:

  • Szlak żółty: (26,8 km): Nowy Tomyśl – Paproć – Chojniki – Szarki – Kuźnica – Tuchorza – Jelonek – Nowe Tłoki – Wolsztyn
  • Szlak czerwony: (57,5 km): Osetna Młyn – Zawada – Zachodzko – Miedzichowo – Łomnica – Przychodzko – Strzyżewo – Czarny Dwór – Dąbrówka Wlkp. – Bronikowo – Chlastawa – Kosieczyn – Nowa Wieś – Nowa Wieś Zbąska – Perzyny – Przyprostynia – Zbąszyń (Sezonowe Schronisko Młodzieżowe)
  • Szlak niebieski: (56 km): Pszczew – Wrony – Silna Nowa – Królewiec – Jabłonka Tartak - Trzciel – Prądówka (Stanica Harcerska) – Strzyżewo – Zbąszyń – Nądnia – Perzyny - Nowa Wieś – Nowa Wieś Zbąska – Grójec Wielki – Chobienice - Wąchabno – Kopanica.

Zagrożenia:

Zamieranie jesionu powodujące prześwietlenie lasów łęgowych i w konsekwencji silny rozwój gatunków ziołoroślowych i zaroślowych oraz obserwowane w wielu miejscach przesuszenie.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Urbanowo - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
• ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• żuraw - ptak
• bóbr europejski - ssak
• kumak nizinny - płaz
• traszka grzebieniasta - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 223/229, 61-485 Poznań, tel.: 61 831 11 77, fax 61 831 11 99, e-mail: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, www.poznan.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Opalenica (nowotomyski, woj. wielkopolskie)
• Grodzisk Wielkopolski (grodziski (wielkopolskie), woj. wielkopolskie)