Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Rogoźnica

Kod obszaru:

PLH140036

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

153,2 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ponad trzy czwarte obszaru pokrywają lasy liściaste, a pozostałą część siedliska rolnicze, lasy liściaste, łąki i zarośla.
Obszar położony jest w przykrawędziowej części doliny rzeki Kostrzyń. Teren wysoczyznowy wyniesiony jest 150-200 m n.p.m. w stosunku do dna doliny położonej 140 m n.p.m. Pod względem fizjograficznym należy do Obniżenia Węgrowskiego stanowiącego część Niziny Południowopodlaskiej. Obszar wchodzi w skład dużego kompleksu leśnego, w większości położonego ponad dolinę, porośniętego borami i borami mieszanym (leśnictwo Jeziorek, nadleśnictwo Mińsk). Lokalny krajobraz na przestrzeni ok. 20 km2 tworzy mozaika lasów, rozległych łąk i turzycowisk. Całość urozmaicają dwa duże kompleksy stawów rybnych.
Jeden z najlepiej zachowanych na Nizinie Południowopodlaskiej obszarów leśnych związanych z siedliskami wilgotnymi. Występuje tu kompleks olsów porzeczkowych i łęgów olszowo-jesionowych, charakteryzujący się obecnością w runie gatunków olsowych i szuwarowych charakterystycznych dla szuwarów wielkoturzycowych. Na terenie obszaru obserwowane są fluktuacje pomiędzy łęgowym a olsowym charakterem zbiorowisk leśnych będące efektem zmiennych stanów wód rzeki Kostrzyń, okresowym zwiększaniem się roli wysięków wód podskórnych lub spływów powierzchniowych z terenów wysoczyznowych.
We wschodniej części Obszaru, w lokalnej, bezodpływowej niecce otoczonej zwydmieniami wykształciła się mozaika siedlisk bagiennych. Tworzą ją: sosnowe bory bagienne oraz roślinność torfowisk mszysto-turzycowych i mszarów reprezentowana przez zbiorowiska: turzycy dzióbkowatej, wełnianki wąskolistnej i turzycy nitkowatej. Ten ostatni występuje w postaci płaskiego, dywanowego mszaru. Na terenie Obszaru gniazdują m.in.: bielik, trzmielojad, bocian czarny, żuraw, samotnik, słonka i dzięcioł średni.
Skraje obszaru, które graniczą z rzeką Kostrzyń, penetrowane są przez bobra i wydrę. Z dużych ssaków stwierdzono tu: łosia, jelenia, sarnę i dzika.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Mrozy – wieś we wschodniej Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim, w gminie Mrozy, 60 km od Warszawy.
Siedziba gminy, położona 5 km od drogi krajowej nr 2 Świecko - Terespol. Stacja kolejowa położona na magistrali kolejowej Moskwa - Berlin.
Warto zobaczyć:
zespół dworca kolejowego PKP, w tym dworzec murowany z 1888 r. i wieża ciśnień murowana z końca XIX w.
jedno- i dwukondygnacyjne domy letniskowe, powstające w czasach rozkwitu tej miejscowości, głównie w dwudziestoleciu międzywojennym.
młyn wodny, murowano-drewniany., z pocz. XX w.
młyn wodny, murowany, z pocz. XX, w Mrozach (tzw. "Nożownia", na pocz. XX w. mieściła się tam sławna fabryka noży "Gerlach").
pozostałości młyna wodnego Dębkowizna, drewniany, z końca XIX, w.
W 1902 r. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne, uznając klimat Mrozów i okolic za wyjątkowy i najlepszy do leczenia chorób płuc, podjęło decyzję o wybudowaniu Sanatorium w Rudce k. Mrozów. Teren budowy znajdował się kilka kilometrów od stacji kolei warszawsko-terespolskiej, na której wyładowywano przywożone pociągiem materiały budowlane. Aby ułatwić transport sprzętu do Rudki, położono tory pod kolejkę konną. Po 6 latach budowę zakończono, wówczas wózki towarowe na kolejce konnej zastąpiono tramwajem. Przewoził on kuracjuszy, pacjentów, pracowników i zwyczajnych wczasowiczów. I tak z historią Sanatorium w Rudce na stałe związała się opowieść o tramwaju "owsem napędzanym", który jak się okazało, kursując jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku z Mrozów do Rudki, był jednym z dwóch takich pojazdów w całej Europie. mrozy.pl W roku 2007 Towarzystwo Przyjaciół Mrozów postanowiło reaktywować kolejkę, która prawdopodobnie powstanie w 2009 roku.
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. ul. Ciołka 10 A, p. 201, 221 w Warszawie. Można zapoznać się ze stronę internetową ROT Mazowsze: www.mrot.pl a w razie szczegółowych pytań skontaktować się mailowo: biuro@mazowsze.mrot.pl. Lokalne organizacje turystyczne (LOT) w województwie mazowieckim można odwiedzić w Przasnyszu (LOT Północnego Mazowsza), Ostrołęce (Kurpiowska Organizacja Turystyczna), Siedlcach (Nadbużańska LOT), Ossowie/Kobyłce (LOT "Cud nad Wisłą”), Nowym Dworze Mazowieckim (LOT Trzech Rzek), Ostrowi Mazowieckiej (Powiatowa Organizacja Turystyczna).

Zagrożenia:

Do najważniejszych czynników zagrażających siedliskom przyrodniczym na terenie Ostoi należą: zaburzenia stosunków wodnych będące skutkiem czyszczenia kanałów i rowów melioracyjnych oraz niszczeniem tam bobrowych, co wpływa na szybszy odpływ wód powierzchniowych z doliny Kostrzynia; sukcesja roślinności drzewiastej, zwłaszcza brzozy omszonej w obrębie torfowiska.
Pomimo, że w chwili obecnej gospodarka leśna nie jest intensywna na terenie obszaru to w przyszłości jeśli nie wprowadzi się specjalnych zasad gospodarowania może wpłynąć ona degeneracyjnie na roślinność łęgów i olsów. W dalszej perspektywie za negatywnie oddziałującą może okazać się znaczna koncentracja jeleniowatych i wynikające z tego przegęszczenie populacji ograniczające naturalne odnawianie się drzew liściastych. W chwili obecnej teren obszaru należy do Ośrodka Hodowli Zwierząt.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Rogoźnica - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bocian czarny - ptak
• trzmielojad - ptak
• bielik - ptak
• żuraw - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• kumak nizinny - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, http://www.warszawa.rdos.gov.pl, e-mail: rdos.warszawa@mazowieckie.pl, fax: (022) 55 65 602, tel.: (022) 55 65 60

Jednostki administracyjne:

• Wodynie (siedlecki, woj. mazowieckie)