Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Minokąt

Kod obszaru:

PLH060089

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

177,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja położona jest na Roztoczu Wschodnim. Obejmuje obniżenie wypełnione wydmowymi piaskami, znajdujące się pomiędzy kredowymi wzgórzami. Pomiędzy wydmą a wzgórzami, w zagłębieniach bezodpływowych, powstały naturalne eutroficzne jeziorka. W obrębie ostoi występują również dobrze zachowane torfowiska wysokie oraz przejściowe, z okalającymi je borami bagiennymi.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Ostoja położona jest w pobliżu wsi Kadłubiska. Na miejsce można dotrzeć samochodem, jadąc z Bełżca drogą wojewódzką numer 865. W okolice ostoi można dotrzeć również PKS-em , np. z Warszawy, Przemyśla, Rzeszowa czy Zamościa lub BUS-em z Rzeszowa. Najbliższa stajaj PKP znajduje się w Bełżcu. W okolicznych miejscowościach można zatrzymać się na posiłek czy znaleźć miejsce noclegowe.

BEŁŻEC
Turystyka krajoznawcza:

 • Kościół parafialny p.w. Matki Bożej Królowej Polski;
 • Cerkiew św. Wasyla;
 • Olbrzymi, 7,5 metrowy jałowiec

Turystyka krajoznawcza, militarna:

 • Obóz zagłady

Turystyka krajoznawcza, rowerowa:

 • Niebieski Centralny Szlak Rowerowy (Bełżec – Zwierzyniec – Szastarka przez Krasnobrodzki Park Krajobrazowy)

Turystyka krajoznawcza, piesza:

 • Czarny szlak pieszy Bełżec – Narol

NAROL
Turystyka krajoznawcza:

 • Barokowy zespół pałacowy z włoskim ogrodem z XVIII wieku
 • Ratusz z XIX wieku

Turystyka krajoznawcza, piesza:

 • Czarny pieszy szlak turystyczny Narol – Bełżec

Zagrożenia:

Głównym niebezpieczeństwem dla ostoi jest eutrofizacja zbiorników wodnych i zanikanie części roślinności zanurzonej. Problem stanowi też przenikanie zanieczyszczeń z trasy komunikacyjnej. Zagrożenie może spowodować również przekształcanie naturalnych jeziorek w zbiorniki wodne i ich wędkarskie wykorzystania (sztuczne zarybianie).

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Minokąt - rezerwat leśny
• Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• zalotka większa - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów tel. (17) 785 00 44 fax (17) 852 11 09 e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl, http://rzeszow.rdos.gov.pl/
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie ul. Magnoliowa 4, 20-143 Lublin tel. (81) 710 65 00, fax (81) 710 65 01 e-mail: sekretariat@rdos.lublin.pl, http://lublin.rdos.gov.pl/

Jednostki administracyjne:

• Narol (lubaczowski, woj. podkarpackie)
• Bełżec (tomaszowski (lubelskie), woj. lubelskie)