Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoja Skaliska

Kod obszaru:

PLH280017

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

12644,7 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Kompleks leśny położony między baniami Mazurskimi a granicą rosyjską. Dominują bory mieszane (świerk i sosna), występują jednak platy grądów, łęgów i borealnej świerczyny na torfie. Do obszaru przylegają też cenne przyrodniczo doliny: Węgorapy (zachowany naturalny odcinek k. miejsc. Miedniuszki) i Szeszupy.
Najwyższe w Polsce zagęszczenia bobra. Niewielka lecz ważna dla zachowania zasięgu gatunku ostoja wilka. Ważne z biogeograficznego punktu widzenia zasoby świerczyn na torfie. Uniaktowa odmiana łęgów (zespół górsko-borealny).

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Ostoja położona w pobliżu Puszczy Boreckiej, w tym obszaru Natura 2000 Puszcza Borecka. Najbliższe w okolicy Puszczy Boreckiej miasta turystyczno - wypoczynkowe to Giżycko, Węgorzewo i Olecko. Można do nich dojechać komunikacją PKS z Warszawy i Gdańska. Najbliższe stacje PKP znajdują się w Giżycku, Siedliskach i Wydminach. Na terenie ostoi znajduje się wiele wsi letniskowych, które oferują wiele miejsc noclegowych, głównie w kwaterach prywatnych, ośrodkach wypoczynkowych i gospodarstwach agroturystycznych. Są to m.in. Kruklanki, Jeziorowskie, Brożówka, Czerwony Dwór, Żabinka. Oprócz tego w Giżycku można zatrzymać się na nocleg w szkolnym schronisku młodzieżowym lub hotelu. W okolicznych wsiach znajduje się również wiele gospodarstw agroturystycznych, na temat których informacje można uzyskać w Stowarzyszeniu Gospodarstw Agroturystycznych "Ekorozwój-Mazury" w Kruklankach oraz w Turystycznym Towarzystwie "Kruklanki - Mazury". Główne atrakcje turystyczne tego terenu to XIX - wieczna Twierdza Boyen w Giżycku oraz Zamek Krzyżacki w Kętrzynie. W sąsiedztwie leśniczówki Wolisko można podziwiać z tarasu widokowego, żyjące w zagrodzie żubry. N terenie ostoi wytyczonych zostało wiele tras rowerowych m.in. Trasa "Wokół Jeziora Gołdapiwo" lub Trasa "Do żubrów" rozpoczynające się z Kruklanek. W okolicach Kruklanek wyznaczona została również ścieżka spacerowa przyrodniczo - edukacyjna. Miłośnicy kajaków mogą wybrać się na spływ mało znanym, malowniczym i spokojnym szlak kajakowym rzeki Sapiny. Żeglarze mogą skorzystać z wielu wypożyczalni sprzętów wodnych i popływać po mazurskich jeziorach. Giżycko jest miejscem wielu ciekawych imprez kulturalnych m.in. Festiwalu Piosenki Żeglarskiej i Morskiej "Szanty w Giżycku", Międzynarodowego Zlotu Motocyklowego i Dni Kultury Ukraińskiej. W Kruklankach w sezonie letnim organizowanych jest wiele imprez kulturalnych m.in. "Nicz na Iwana Kupałń (Noc Kupały), Spotkanie z piosenką poetycką oraz plener rzeźbiarski nad jeziorem Gołdopiwo. Do Olecka natomiast warto przyjechać w sierpniu na "Mazurskie Spotkania z Folklorem - Festiwal w europejskich rytmach". Dalsze informacje można zyskać w Giżycku w Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, w Informacji Turystycznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Kruklankach lub w Punkcie Informacji Turystycznej w Olecku.

Warmińsko-Mazurska Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. Staromiejskiej 1 w Olsztynie. Można zapoznać się ze stroną internetową Organizacji: www.warmia-mazury-rot.pl, a w razie szczegółowych pytań skontaktować się drogą mailową: wcit@warmia.mazury.pl. Lokalne organizacje turystyczne (LOT) można odwiedzić w Szczytnie (LOT Powiatu Szczycieńskiego), Nidzicy (LOT Powiatu Nidzickiego), Mrągowie (LOT „Ziemia Mrągowska”), Morągu (LOT „Kraina nie odkrytych tajemnic”), Iławie (LOT Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy), Ostródzie (Zachodniomazurska LOT w Ostródzie), Lidzbarku Warmińskim (Stowarzyszenie „Dom Warmiński”), Mikołajkach (LOT Mikołajki).
Można również skontaktować się z jedną z lokalnych grup działania: Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (Węgorzewo), Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w gminie Biskupiec, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIDER w EGO" (Ełk), Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Stowarzyszenie LGD "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" (Dobre Miasto), Fundacja Lokalna Grupa Działania partnerstwo dla Warmii (Pieniężno, Pakosze), Związek Stowarzyszeń "Kraina Drwęcy i Pasłęki" (Łukta), Związek Stowarzyszeń "Brama Mazurskiej Krainy" (Nidzica).
 

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• wilk * - ssak
• wydra - ssak
• ryś - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn tel. (089) 52 32 378; fax. (089) 52 32 405 e-mail: wkp@uw.olsztyn.pl; http://www.olsztyn.rdos.gov.pl Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej ul. Staromiejska 1, 10-017 Olsztyn tel.: (089) 53 53 566 , fax: (089) 53 53 566 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Turystyki 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1 tel.: (089) 52 19 450; fax.: (089) 53 53 566 e-mail: dt@warmia.mazury.pl Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Staromiejska 1, Olsztyn tel.: (089) 53 53 565, 53 53 567, fax.: (89) 53 53 566 e-mail: wcit@warmia.mazury.pl, strona internetowa: http://www.warmia-mazury-rot.pl

Jednostki administracyjne:

• Banie Mazurskie (gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie)
• Budry (węgorzewski, woj. warmińsko-mazurskie)