Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Roztocze Środkowe

Kod obszaru:

PLH060017

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

8472,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar stanowi fragment Roztocza Środkowego, zbudowanego z utworów trzeciorzędowych – głównie skał kredowych, w wierzchnich partiach przykrytych piaskami i lessem. Sieć wodna jest uboga. Łańcuchy wzgórz przecięte są doliną rzeki Wieprz, a także kilkoma mniejszymi potokami, jak Szum, Świerszcz i Topornica. W dolinach częste są wysięki wody, źródła i zabagnienia. Na terasie nadzalewowej występują ciągi pagórków wydmowych, o wysokości od 2 do 15 m.. Większość obszaru pokrywają lasy, a do najcenniejszych wśród nich należą: buczyna karpacka (drzewostany bukowe i bukowo-jodłowe) porastające szczyty i zbocza wzniesień oraz bór jodłowy - występujący w dolnych partiach zboczy i obniżeniach pomiędzy wzniesieniami. Mniejsze powierzchnie zajmują grądy, olsy i łęgi olszynowe oraz bory mieszane, bagienne i sosnowe. Na terenie ostoi znajduje się też szereg dobrze zachowanych torfowisk wysokich i przejściowych. Łąki odgrywają małą rolę, gdyż związane są głównie z doliną Wieprza i w mniejszym stopniu z polanami śródleśnymi. Niewielką część terenu zajmują osady i pola uprawne. Istnieje tu też kilka pojedynczych stawów rybnych np. Czarny Staw i jeden duży kompleks stawowy - "Echo", o powierzchni ok. 40 ha.
Buczyna karpacka, zbudowana z drzewostanów bukowych i bukowo-jodłowych, dominuje na szczytach i zboczach wzniesień. Natomiast bór jodłowy występuje w dolnych partiach zboczy, poniżej lasów bukowych. W sumie prawie połowę obszaru ostoi zajmuje 14 rodzajów siedlisk ważnych z europejskiego punktu widzenia m.in.: grądy środkowoeuropejskie, lasy łęgowe oraz świetliste dąbrowy. Na terenie ostoi znajdują się dobrze zachowane torfowiska wysokie i przejściowe. Flora naczyniowa ostoi reprezentowana jest przez około 700 gatunków, spośród których wiele gatunków jest rzadkich i zagrożonych. Szczególnie cennym gatunkiem jest piękny storczyk - obuwik pospolity. Równie bogaty jest tu świat zwierząt. Oprócz pospolitych w lasach ssaków można tu spotkać rysia i wilka, a nad wodami wydrę i bobra. Zobaczyć można tu również wiele rzadkich gatunków bezkręgowców, np. motyle - czerwończyk nieparek, szlaczkoń szafraniec i modraszek teleius. Ostoja ma również duże znaczenie dla ochrony ptaków, takich jak orlik krzykliwy, puchacz, bąk i derkacz. W wodach na terenie ostoi występuje sześć gatunków ryb ważnych dla Europy, m.in. minóg strumieniowy, różanka i koza. Spośród gadów na szczególna uwagę zasługuje występujący tu żółw błotny.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Zamość:
Letni festiwal filmowy, miasto Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, polska renesansowa perła architektury, uhonorowany tytułem jednego z 7 cudów Polski, Rynek Wielki, Katedra Zamojska, Ratusz, Arsenał, Infułatka, Gmach Dawnej Akademii Zamojskiej. Usługi hotelowe: Hotel Artis, Hotel Orbis Zamojski, hotel Senator, Hotel Jubilat, Hotel Renesans, Hotel Junior, Hotel Alex, turystyka piesza i rowerowa: kilkaset szlaków turystycznych, sporty wodne w zalewie w Józefowie, Majdanie Sopockim, Zwierzyńcu, Zamościu i Nieliszu. Spływy kajakowe Wieprzem i Tanwią, kryta pływalna w Zamościu, wymarzone miejsce dla wędkarzy, obfitujące w pstrągi rzeki Tanew i Wieprz. Koła łowieckie w okolicy Zamościa, wymarzone miejsce do grzybobrania, liczne stadniny koni, w Mokrem znajduje się Aeroklub Ziemi Zamojskiej, trzy wyciągi narciarskie w Tomaszowie Lubelskim, Krasnobrodzie oraz Izbicy, narciarstwo biegowe „Bieg Hetmański”.
Zamość: PTTK w Zamościu, Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej

Główną bazą noclegową i gastronomiczną w okolicach ostoi jest Zwierzyniec, znajdujący się na południowy - zachód od Zamościa. Do Zwierzyńca można dojechać pociągiem z Zamościa i Stalowej Woli oraz autobusem PKS lub busem z Zamościa i Lublina. W Zwierzyńcu funkcjonują schronisko PTSM, kwatery prywatne i kilka ośrodków wypoczynkowych. Skorzystać można również z jednego z gospodarstw agroturystycznych w Guciowie, Sochach czy Obroczu. Będąc na Roztoczu warto odwiedzić lokalny ośrodek kultu religijnego w Górecku Kościelnym z aleją kapliczek i pomnikowych dębów. Atrakcją turystyczną terenu są koniki polskie - potomkowie tarpanów, które jeśli dopisze szczęście można zobaczyć koło stawów rybnych - "Echo". A co to jest to ECHO? Przez teren ostoi i w jego okolicach poprowadzonych jest wiele pieszych szlaków turystycznych, dwie trasy rowerowe oraz kilka ścieżek edukacyjnych m.in. na Bukową Górę. Na Roztoczu organizowanych jest wiele imprez turystycznych m.in. we wrześniu można wziąć udział w Ogólnopolskim Rajdzie „Miłośników Roztocza”. Dalsze Informacje o regionie można uzyskać w Zwierzynieckim Ośrodku Kultury i Rekreacji lub w Zamojskim Ośrodku Informacji Turystycznej.
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie.

Zagrożenia:

Największym zagrożeniem dla obszaru jest obniżanie poziomu wód gruntowych.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Roztoczański Park Narodowy - park narodowy

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• szlaczkoń szafraniec - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• wydra - ssak
• ryś - ssak
• mopek - ssak
• nocek łydkowłosy - ssak
• nocek duży - ssak
• bóbr europejski - ssak
• wilk * - ssak
• ortolan - ptak
• gąsiorek - ptak
• świergotek polny - ptak
• muchołówka mała - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• jarzębatka - ptak
• lerka - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł białogrzbiety - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• kraska - ptak
• zimorodek - ptak
• puszczyk uralski - ptak
• puchacz - ptak
• derkacz - ptak
• zielonka - ptak
• kropiatka - ptak
• cietrzew (podgatunek kontynentalny) - ptak
• głuszec - ptak
• jarząbek - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kania czarna - ptak
• trzmielojad - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• bąk - ptak
• bączek - ptak

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bezlist okrywkowy
• sierpowiec błyszczący
• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

- Roztoczański Park Narodowy, 22-470 Zwierzyniec, ul. Plażowa 2. - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 ? 24 ? 330, tel.: (081) 74? 24 ? 312 - Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze BORT - 0/ Zamość , 22-400 Zamość , ul. Staszica 31 tel. (084) 639 31 43 , tel/fax 0-84/ 638 56 87 http://www.zamosc.pttk.pl/ , e-mail: pttk.zamosc@pro.onet.pl - Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej Rynek Wielki 13 - Ratusz tel. 0-84/ 639 22 92, tel/fax 0-84 627 08 13 e-mail: zoit@osir.zamosc.plwww.zoit.zamosc.pl

Jednostki administracyjne:

• Józefów nad Wisłą (opolski (lubelskie), woj. lubelskie)
• Tereszpol (biłgorajski, woj. lubelskie)
• Krasnobród (zamojski, woj. lubelskie)
• Szczebrzeszyn (zamojski, woj. lubelskie)
• Zamość (zamojski, woj. lubelskie)
• Zwierzyniec (zamojski, woj. lubelskie)
• Adamów (zamojski, woj. lubelskie)