Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Lasy Oliwsko-Sopockie

Kod obszaru:

pltmp432

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

4268,1 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Południowa część Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wraz z przyległą do granic parku rynną dawnego jeziora w Gdyni Wielki Kack. Strefa krawędziowa wysoczyzny morenowej (o bardzo urozmaiconej rzeźbie i dużych deniwelacjach) zajęta niemal w całości przez zwarty kompleks leśny (dominacja drzewostanów liściastych). Liczne głębokie doliny, niektóre z ciekami o charakterze podgórskim. Dno niektórych dolin zajęte jest przez łąki. Na wysoczyźnie również zagłębienia bezodpływowe z torfowiskami. Teren przylega bezpośrednio do aglomeracji trójmiejskiej (Gdańsk, Sopot, Gdynia).
Bardzo cenny przyrodniczo obszar, zagrożony jednak przez aglomerację trójmiejską. Ponad 77% powierzchni projektowanej ostoi zajęte jest przez siedliska z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej (łącznie 12 typów) - dominują wśród nich kwaśne i żyzne buczyny niżowe; przy czym ponad 25% tego obszaru zajmują drzewostany ponad stuletnie, lokalnie obfitujące w martwe drewno. Z innych siedlisk leśnych umieszczonych w Zał. I DS, występują tu dobrze zachowane łęgi jesionowo-olszowe w odmianie źródliskowej lub przystrumykowej (na dnach dolin) oraz modelowo wykształcone grądy gwiazdnicowe (na niskich terasach dolin - zwłaszcza Doliny Strzyży). Głębokie doliny o wilgotnym i chłodnym mikroklimacie bogate są w taksony borealne i górskie (roślin - m.in. wielosił błękitny, podrzeń żebrowiec, żebrowiec górski, grzybów – rycerzyk oliwkożółty, zwierząt - m.in. pliszka górska, muchówki), jak również związane z lasami o charakterze puszczańskim (w tym rzadkie owady saproksylofagiczne, bądź gniazdujące w martwym drewnie, m.in. grzebacz Crossocerus heydeni - jedyne stanowisko w Polsce) i siedliskami podmokłymi, w tym objętymi Zał. I DS (częste na tym terenie lasy łęgowe, źródliska, ziołorośla, łąki zmiennowilgotne, niewielkie torfowiska przejściowe z płatami boru bagiennego w zachodniej części ostoi). W sumie na terenie postulowanej ostoi stwierdzono 5 gatunków ptaków umieszczonych w Załączniku I DP (częsta muchołówka mała w typowym dla niej siedlisku) oraz 3 gatunki zwierząt umieszczone w Załączniku II DH (w potokach liczna populacja minoga strumieniowego; koło Wielkiego Kacka na podmokłych łąkach stanowisko traszki grzebieniastej), jak również 9 gatunków owadów, 2 gatunki ślimaków, 5 roślin naczyniowych (kosaciec syberyjski, salwinia pływająca, wroniec widlasty, sit tępokwiatowy, rosiczka okrągłolistna), co najmniej 21 gatunków grzybów wielkoowocnikowych umieszczonych na polskich czerwonych listach. Wśród tych ostatnich na uwagę zasługuje wyjątkowo duże zagęszczenie stanowisk suchogłówki korowej i jedno z trzech w kraju stanowisk soplówki jeżowatej, oba ściśle związane z martwym drewnem bukowym.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Oliwa i całe Trójmiasto posiadają doskonałe zaplecze turystyczne: hotele, pensjonaty, liczne restauracje, bary, pizzerie.
Warto zobaczyć:
Muzea:

 • Muzeum Narodowe w Gdańsku
 • Oddział Sztuki Współczesnej - Gdańsk Oliwa, ul. Cystersów 15a (Pałac Opatów)
 • Muzeum Etnograficzne - Gdańsk Oliwa, ul. Cystersów 19 (Spichlerz Opacki)
 • Nowy Pałac Opatów (zbud. 1754-1756): Muzeum Diecezjalne – Gdańsk Oliwa, ul. Bpa. E. Nowickiego 3 (w miesiącach lipiec, sierpień można zwiedzać zabytkowe krużganki, wejście przez Katedrę)

Zabytki i atrakcje turystyczne:

 • Archikatedra Oliwska – Międzynarodowe Festiwale Muzyki Organowej (od 1958 r. organizowane corocznie latem w archikatedrze)
 • Kościół św. Jakuba
 • Pałac Opatów
 • Park im. Adama Mickiewicza
 • Ogród botaniczny z alpinarium i palmiarnią
 • Spichlerze
 • Szafarnia
 • Dom bramny (zwany Domem Zarazy)
 • Stajnia opacka
 • Zabytkowa Kuźnia Wodna oraz młyny nad Potokiem Oliwskim
 • Dwory na Polankach
 • Lasy Oliwskie: Miejski Ogród Zoologiczny Wybrzeża, głazy narzutowe: Diabelski Kamień i Kamienna Twarz, rezerwaty przyrody: Wąwóz Huzarów i Źródliska w Dolinie Ewy, wieża widokowa na górze Pachołek (100,8 m n.p.m.) oraz pomnik Bitwy pod Oliwą (również z widokiem na morze) na pobliskim wzgórzu

Bliższe informacje o obszarze można uzyskać w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, w Gdańsku.
Można również skontaktować się z jedną z Lokalnych Organizacji Turystycznych (w Chojnicach, Gdańsku, Gdyni, Tczewie, Krynicy Morskiej, Kwidzyniu, Łebie, Czarnej Dąbrówce, Szymbarku, Liniewie, Ustce, Człuchowie, Lęborku, Słupsku, Sztumie, Jastarni, Kartuzach, Sopocie, Wejherowie, Bytowie, Sztutowie).
Lokalne Grupy Działania mają swe siedziby w Kartuzach, Starogardzie Gdańskim, Morzeszczynie, Debrznie, Słupsku, Miastku, Chojnicach.

Zagrożenia:

Zagrożeniem dla specyfiki jeziora Choczewskiego jest jego rekreacyjne użytkowanie (liczne kąpieliska, pomosty wędkarskie, miejsca wypoczynku, pola namiotowe). Kolejnym zagrożeniem jest gospodarka rybacka (zarybienia, odłowy, wędkowanie z zanętą).
Głównym zagrożeniem dla Jeziora Czarnego jest wprowadzanie do niego rowami melioracyjnymi wód bogatych w kwaśną materię organiczną (w tym substancje humusowe) z odwadnianych kompleksów torfowisk i lasów bagiennych. Stały i bardzo duży dopływ do jeziora tych substancji skutkuje zaburzeniem funkcjonowania całego ekosystemu jeziornego (humizacja), a w konsekwencji - ustępowaniem podwodnych zbiorowisk roślinnych.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Choczewsko-Saliński Obszar Chronionego Krajobrazu - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) *
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• nocek duży - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• minóg strumieniowy - ryba

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57; 80-748 Gdańsk Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Długi Targ 8/10; 80-958 Gdańsk Tel.: (58) 320 41 39, 323 32 03, 323 32 04, 323 32 05 Fax.: (58) 323 32 03 it@prot.gda.pl; www.prot.gda.pl

Jednostki administracyjne:

• Gdynia (Gdynia, woj. pomorskie)
• Sopot (Sopot, woj. pomorskie)
• Gdańsk (Gdańsk, woj. pomorskie)