Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Jeziora Kistowskie

Kod obszaru:

PLH220097

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

367,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Na terenie ostoi są trzy jeziora lobeliowe (Chojnackie, Warleńskie, Ostrowickie), w każdym z nich występuje populacja elismy wodnej. Są to niewielkie jeziora o zróżnicowanej głębokości (głębokości maksymalne 8 - 19 m). Woda tych jezior cechuje się lekko kwaśnym lub bliskim obojętnemu odczynem wody (pH 6,63 - 6,95) oraz niskim przewodnictwem elektrolitycznym (39,8 - 52,2 S/cm). Jest ona dość mocno zabarwiona, co wynika ze znacznej zawartości substancji humusowych. Obecnie są to jeziora mezo- i eutroficzne.

Roślinność podwodna jezior jest słabo wykształcona. W jeziorach Warleńskim i Chojnackim występują płaty zbiorowiska zespół poryblinu jeziornego i lobelii jeziornej. Znajdują się tutaj trzy potwierdzone stanowiska Elismy wodnej, w tym jedno dość liczne w Jeziorze Chojnackim. W jeziorach tych są dwa stanowiska poryblinu kolczastego.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar znajduje się w niedalekiej odległości od miejscowości Kościerzyna i Bytów. Dojazd pociągiem lub autobusem do Kościerzyny. Do Bytowa tylko autobusem. Stamtąd połączeniami lokalnymi do miejscowości Gowidlino(droga numer 211) lub Sulęczyno (droga numer 228).

W dwóch wymienionych wcześniej miastach znajduje się rozbudowana baza noclegowa i gastronomiczna. Nocleg można także znaleźć w gospodarstwach agroturystycznych.

Obszar gminy Sulęczyno jest jednym z najwyżej położonych terenów w województwie pomorskim. Kościół i dwór w Suleczynie. Budynki tzw. starego Sulęczyna powstały na zboczu wzniesienia opadającego ku dolinie Słupi. Tarasowy układ urbanistyczny stworzył malowniczą, urozmaiconą zielenią całość. Na stoku stoi neogotycki kościół z 1874 r. Z pierwotnej, drewnianej świątyni, powstałej z fundacji Reinholda Heidensteina na pocz. XVII w., pozostały trzy barokowe ołtarze. Godny zauważenia jest wiekowy park za „Leśnym Dworem”, nad jez. Węgorzyno. Rosną tu: klon pospolity, lipa drobnolista, kasztanowiec zwyczajny, olsza czarna, karagana syberyjska, jesion wyniosły oraz rozmaite krzewy. O charakterze Sulęczyna i jego urodzie stanowią też liczne domy mieszkalne z końca XIX w. i początków XX w. , wpisane do rejestru zabytków woj. pomorskiego. Z Sulęczyna można dojechać do Węsior (5 km). Znajduje się tam cmentarz został założony ok. 70- 80 r. n.e. i był użytkowany do przełomu II-III w. Odkryto tam 110 grobów płaskich, zbadano 20 kurhanów i 4 kręgi kamienne. W odróżnieniu od dobrze zachowanego cmentarzyska pod Węsiorami, koło Mściszewic, znajduje się zarysy prehistorycznych kurhanów. Te miejsca znajdują się m.in. na zachód od wsi (1 km), przy drodze do Augustowa. Jeszcze na początku XX w. wokół wsi znajdowało się ok. 350 starożytnych kurhanów.

Gmina Sierakowice to gmina, leżąca w sercu Szwajcarii Kaszubskiej, należy do najzamożniejszych w województwie pomorskim. W 98% zamieszkują ją Kaszubi. Znajdują się tu szlaki turystyczne piesze: Szlak Kręgów Kamiennych (zielony), Szlak Wzgórz Szymbarskich (czarny), Szlak kaszubski (czerwony); cztery trasy rowerowe; szlak wodno – kajakowy; szlak kajakowy pradoliny Słupi i 7 jezior; samochodowa trasa Rezerwatów Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.

W miejscowości Struga, na rzece Słupi, znajduje się najstarsza w Europie (z 1897r.) czynna elektrownia wodna. Do innych atrakcji turystycznych gminy Parchowo zaliczyć można grodziska, kurhany i inne obiekty archeologiczne oraz zabytkowy kościół neoromański z 1854 roku z barokową chrzcielnicą. Znajdują się tu także trasy rowerowe trasy rowerowe: Północna Trasa Tysiąca Jezior, "U źródeł Słupi".

Zagrożenia:

Jeziora lobeliowe i stanowiska elizmy zagrożone są eutrofizacją i humizacją.

Obecnie głównymi zagrożeniami dla jezior ostoi są:

  • intensywny rozwój zabudowy letniskowej nad brzegami
  • gospodarka rolna (uprawy rolne i hodowla zwierząt, lokalizacja składowisk obornika) w zlewniach bezpośrednich odwadnianie i użytkowanie przylegających do jezior torfowisk jako łąk i pastwisk nieuregulowana gospodarka ściekowa w zlewniach jezior.

Potencjalnym zagrożeniem dla jezior ostoi jest gospodarka rybacka (zarybianie np. karpiem, wędkowanie z zanętą, odłowy sieciami ciągnionymi itp.).

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• jeziora lobeliowe
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• elisma wodna

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk, tel.: (58) 68 36 800, http://www.gdansk.rdos.gov.pl, e-mail: wsr@gdansk.uw.gov.pl

Informacja turystyczna:

  • Informator turystyczny http://www.turysta.com.pl/
  • Informacja turystyczna http://www.it-pomorze.pl/

Jednostki administracyjne:

• Sierakowice (kartuski, woj. pomorskie)
• Sulęczyno (kartuski, woj. pomorskie)
• Parchowo (bytowski, woj. pomorskie)