Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Jeziora Choczewskie

Kod obszaru:

PLH220096

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1120 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje ochroną dwa wysunięte najdalej na północ w Polsce jeziora lobeliowe: Jezioro Choczewskie i Jezioro Czarne, wraz z częścią ich zlewni. Są one położone w krajobrazie leśnym (Jezioro Czarne) lub leśno-rolniczym (Jezioro Choczewskie). W zlewniach dominują siedliska kwaśnej dąbrowy i olsów. Jeziora te mają znaczne, jak na jeziora lobeliowe, powierzchnie. Ponadto Jezioro Czarne jest dodatkowo stosunkowo głębokie (głęb. maks. 21 m).

Jezioro Choczewskie jest płytkim, mezotroficznym i stosunkowo bogatym w wapń zbiornikiem. W jeziorze w przeszłości notowano populację Elisty wodnej, w 2008 roku nie potwierdzono stanowiska.

Jezioro Czarne jest oligotroficznym zbiornikiem o wodzie kwaśnej (pH 5,25) i ubogiej w wapń i węglany (zawartość Ca 6,7 mg/dm3), o niskim przewodnictwie elektrolitycznym (28 S/cm). Jezioro to jest silnie przekształcone w wyniku włączenia go w sieć melioracyjną i stały dopływ wód melioracyjnych. W związku z tym woda jeziora jest bogata w substancje humusowe i silnie zabarwiona (240 mg Pt/dm3). Roślinność podwodna jest uboga, słabo wykształcona, a jej występowanie ograniczone jest do głębokości 0,5 m.

Ostoja chroni dwa wysunięte najdalej na północ w Polsce jeziora lobeliowe, w tym jedno z podawaną w literaturze populacją elismy wodnej (pływającej) (Jezioro Choczewskie). Jezioro Choczewskie zasługuje na ochronę także ze względu na swoją specyfikę - nietypową mozaikę podwodnych zbiorowisk roślinnych.

Ponadto w ostoi jest jedna z ośmiu w Polsce populacji poryblinu kolczastego, występującego w Jeziorze Czarnym (pozostałe znajdują się w jeziorach: Pałsznik, Wygoda, Folwarczne, Salińskie, Warleńskie, Jelenie Duże, Jelenie Małe – wszystkie znajdują się we wschodniej części Pojezierza Pomorskiego). Poryblin kolczasty jest paprotnikiem podwodnym, wieloletnim, zimozielonym. osobliwe, niewielkie rośliny o krótkiej, bulwiastej łodydze zwieńczonej szydlastymi liśćmi. Zarodnie znajdują się u nasady liści. Porybliny wykazują wiele cech pokrewnych z roślinami wymarłymi w okresie węglowym.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Do Choczewa można dojechać drogą krajową numer 213. Można także dojechać autobusem lub PKP do Lęborka albo Wejherowa, a stamtąd autobusem do interesującego nas rejonu ostoi. W gminach znajduje się bogata baza noclegowa(agroturystyka, ośrodki wczasowe, pola biwakowe i namiotowe, i gastronomiczna (stała i sezonowa).

Okolice jezior mają bardzo dobrze rozwinięte zaplecze turystyczne. W Choczewie turysta może skorzystać zarówno z stosunkowo bogatej oferty agroturystycznej. Brzegiem jeziora Choczewo biegnie trasa rowerowa, a w okolicy Nadleśnictwo Choczewo stworzyło sieć tras konnych. Biegną one zarówno po terenach leśnych oraz poza nimi. Trasy w terenie są oznaczone czerwonymi podkowami namalowanymi na drzewach. Na skrzyżowaniach tras są ustawione drogowskazy z informacjami o kierunkach i odległościach do najbliższych leśnych stajni, miejscowości i innych tras konnych. Na trasach znajdują się miejsca popasu nazwane leśnymi stajniami. Jest ich osiem, noszą nazwy: „Stilo”, „Róża wiatrów”, „Amfiteatr”, „Lubiatówka”, „Łętówko”, „Czarne”, „Dąbrówka” i „Dębina”. Znajduje się tu także ścieżka przyrodniczo – leśna „Szklana Huta”.

Pamiątkami z przeszłości są dwory i pałace, jakie na przełomie XIX i XX wieku powstawały w poszczególnych folwarkach, należących wówczas do bogatych rodów niemieckich. Majątki te przejęte po II wojnie światowej przez państwo polskie, zagospodarowywane były w różny sposób, aczkolwiek głównie pod kątem gospodarstw rolnych. Wartym zobaczenia jest położony w południowej części wsi zespół dworsko-parkowy z pałacem, dawną oficyną i parkiem z III ćw. XIX wieku. Do dworu prowadzi wspaniała aleja kasztanowa. Zachowała się również część zabytkowego, kamiennego muru. Dodatkowo w gminie można zobaczyć: Kurhany w Szklanej Hucie, ruchome wydmy koło Sasina.

W gminie Gniewino statek wycieczkowy Nadolanin jest jedną z atrakcji turystycznych na Jeziorze Żarnowieckim. Znajduje się tu także SKANSEN "ZAGRODA GBURSKA I RYBACKA W NADOLU" - Oddział Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy.

Zagrożenia:

Zagrożeniem dla specyfiki jeziora Choczewskiego jest jego rekreacyjne użytkowanie (liczne kąpieliska, pomosty wędkarskie, miejsca wypoczynku, pola namiotowe). Kolejnym zagrożeniem jest gospodarka rybacka (zarybienia, odłowy, wędkowanie z zanętą).

Głównym zagrożeniem dla Jeziora Czarnego jest wprowadzanie do niego rowami melioracyjnymi wód bogatych w kwaśną materię organiczną (w tym substancje humusowe) z odwadnianych kompleksów torfowisk i lasów bagiennych. Stały i bardzo duży dopływ do jeziora tych substancji skutkuje zaburzeniem funkcjonowania całego ekosystemu jeziornego (humizacja), a w konsekwencji - ustępowaniem podwodnych zbiorowisk roślinnych.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Choczewsko-Saliński Obszar Chronionego Krajobrazu - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• jeziora lobeliowe
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• elisma wodna

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk, tel.: (58) 68 36 800, http://www.gdansk.rdos.gov.pl, e-mail: wsr@gdansk.uw.gov.pl

Informacja turystyczna:

  • Informator turystyczny http://www.turysta.com.pl/
  • Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Długi Targ 8/10, 80-958 Gdańsk, www.prot.gda.pl, lit@prot.gda.pl., http://www.it-pomorze.pl/
  • PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ - Kompleks Turystyczno - Rekreacyjny „Kaszubskie Oko" z Wieżą Widokową im. Jana Pawła II, tel. 058 670 66 44, e-mail: kaszubskie.oko@gniewino.pl

Jednostki administracyjne:

• Choczewo (wejherowski, woj. pomorskie)
• Gniewino (wejherowski, woj. pomorskie)
• Łęczyce (wejherowski, woj. pomorskie)