Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Przygiełkowiska koło Gozdnicy

Kod obszaru:

PLH080055

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1767,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Obszar położony jest w granicach mezoregionu Bory Dolnośląskie. Szata roślinna zdominowana jest przez bory sosnowe, występują tu też rzadkie w skali kraju zbiorowiska roślinne, związane z ekosystemami wodno-błotnymi i torfowiskowymi.

W granicach obszaru znajduje się największe w Polsce skupisko przygiełki brunatnej Rhynchospora fusca. Znajduje się tu również największe w kraju stanowisko ponikła wielołodygowego Eleocharis multicaulis. W granicach obiektu występują na małych obszarach dobrze zachowane i typowo wykształcone torfowiska wysokie z wrzoścem bagiennym Erico-Sphagnetum. W płatach tego zespołu stwierdzono występowanie wielu gatunków rzadkich przedstawicieli roślin zarodnikowych. Murawy bliźniczkowe rozproszone są zwłaszcza w południowej części obszaru, nie zajmują tam jednak większych powierzchni. Torfowiska przejściowe charakteryzują się stosunkowo małym zróżnicowaniem zbiorowisk roślinnych. Bory bagienne zajmują niewielką powierzchnię. Weryfikacji wymagają zakwalifikowane do tego siedliska kompleksy borów bagiennych na płytkich torfach i murszach, które według danych z inwentaryzacji siedlisk Natura 2000 w LP zajmują tam aż 61.01 ha. Według wstępnych obserwacji i podejmowanych dyskusji, reprezentują one trudne do sklasyfikowania zbiorowiska, przynajmniej częściowo będące postaciami degeneracyjnymi lub leśnymi zbiorowiskami zastępczymi innych dynamicznych kręgów roślinności.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Gozdnica – miasto i gmina w województwie lubuskim, w powiecie żagańskim. Położona 25 km na południowy-zachód od Żagania i 15 km od przejścia granicznego Przewóz-Podrosche przy drogach wojewódzkich: nr 300 i nr 350. Leży pośród Borów Dolnośląskich nad rzeką Czernicą. Pofałdowany teren, na którym znajduje się miasto oraz duża lesistość sprzyja turystyce pieszej i rowerowej. Miasto posiada bogatą, działającą bazę sportową: stadion piłkarski z boiskami treningowymi, basen letni, sale sportowe, siłownię i kort tenisowy.

Warto odwiedzić rezerwat przyrody „Żurawie Bagno" położony w Nadleśnictwie Wymiarki (gm. Przewóz). Do rezerwatu najłatwiej jest dojechać, kierując się z Gozdnicy do wsi Lipa Łużycka, skąd do przejścia pozostaje 0,5 km.

Zabytki urbanistyki, budownictwa, architektury gminy Gozdnica:

  • kościół ewangelicki z 1751 roku na cmentarzu,
  • kościół parafialny pod wezwaniem Św. Wawrzyńca jednonawowy z początku dwudziestego stulecia,
  • barokowy młyn wodny nakryty dachem mansardowym zbudowany w połowie XVIII wieku z kamienia i cegły,
  • dziewiętnastowieczne budynki mieszkalne w centrum miasta.

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem jest antropogeniczne przekształcenie stosunków wodnych i przesuszenie torfowisk oraz płytkich rozlewisk. Skutkuje to również przyspieszeniem sukcesji na torfowiskach wysokich, co objawia się wkraczaniem trzęślicy modrej i gatunków drzewiastych, głównie sosny. Ważnym naturalnym czynnikiem umożliwiającym trwanie i rozprzestrzenianie się przygiełkowisk i zbiorowisk z klasy Littorelletea jest buchtowanie ich siedlisk przez zwierzynę, głównie dziki. Stąd zagrożenie może stanowić tam również gospodarka łowiecka.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Bory Dolnośląskie - rezerwat leśny
• Żurawie Bagno - rezerwat leśny
• Rosiczka - rezerwat leśny
• Wrzosiec - rezerwat leśny
• Zacisze - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea
• suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *
• górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• trzepla zielona - bezkręgowiec
• zalotka większa - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel: (95) 711-53-38, fax: (95) 711-55-24, e-mail: sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl, www.gorzow.rdos.gov.pl

Polsko-Niemieckie Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, Stary Rynek 1, 65-067 Zielona Góra, tel. /fax: (68) 323 22 22, turystyka@zielona-gora.pl

Jednostki administracyjne:

• Przewóz (żarski, woj. lubuskie)
• Gozdnica (żagański, woj. lubuskie)
• Węgliniec (zgorzelecki, woj. dolnośląskie)