Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Las Niegłowicki

Kod obszaru:

PLH180040

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

30,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

"Las Niegłowicki" znajduje się w obrębie Kotliny Jasielskiej i obejmuje zalesione wzgórze, rozdzielające dolinę Wisłoki i Ropy. Wzniesienie to porośnięte jest w głównej mierze lasem grądowym oraz żyzną buczyną i kwaśną. Niewielka powierzchnia zajęta jest też przez olszynkę górską. W granicach obszaru znalazło się także zbocze grądowe, biegnące od głównej części terenu ku południowi. Od północy tej częściznajduje się najlepiej zachowany w tej części pogórza płat grądu ze stanowiskiem Obrazka alpejskiego. Ku południowi struktura grądu podlega rozrzedzeniu, a w części najbardziej południowej znajdują się niewielkie fragmenty łąk rajgrasowych, otaczających osuwiskową skarpę, porośniętą przez porozrywane, ubogie płaty muraw kserotermicznych. Wzniesienie pocięte jest głębokimi parowami o przebiegu zachód-wschód, które po opadach odwadniają wzniesienie. Podłoże stanowią warstwy fliszu, silnie spękane i zerodowane. Wykształciły się tam płytkie gleby inicjalne i brunatne kwaśne.
Należy zwrócić uwagę na dwa pomnikowe dęby przy drodze biegnącej przez obszar, mierzące po około 480 cm w pierśnicy.
Trzeba także pamiętać, że dobrze zachowane płaty grądowe, z licznymi gatunkami charakterystycznymi, są na terenie Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej bardzo rzadkie. Występujące w granicach obszaru płaty grądów, z licznymi gatunkami chronionymi i występujące w kompleksie z buczynami, należą do wyjątków.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar położone jest w pobliżu miejscowości Jasło. Można tam dojechać samochodem jadąc drogą nr 28 Gorlice-Krosno. W Jaśle znajduje się stacja PKP i PKS. Stąd też można miejscowym autobusem dojechać do opisywanego obszaru. Jest tam także dobrze rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna. Dodatkowo, w okolicznych miejscowości znajdują się gospodarstwa agroturystyczne.

JASŁO
Turystyka krajoznawcza:

 • kościół pw. Wniebowzięcia NMP – kościół farny z XV, XVIII, XIX wieku, a także dzwonnica kościelna z połowy XIX, XV wieku.
 • kościół pw. św. Stanisława Biskupa wybudowany w latach 1892-93. Wcześniej stanowił kaplicę gimnazjalną.
 • cmentarz z przełomu XIX/XX w.,
 • dom przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 z XIX w.,
 • dom przy ul. 3 maja 23 z początku XX w.,
 • Wydziałowa Męska wraz z internatem z 1906 r. (ul. Marchlewskiego 20)
 • dom z oficyną z 2. połowy XVIII,
 • dom przy ul. Staszica 8 z końca XIX w.,
 • dom przy ul. Staszica 12 z XIX w.,
 • zespół pałacowy z 2. połowy XIX, obejmujący neogotycki pałac Sroczyńskich z 1858 oraz zabytkowy park,
 • zespół dworski obejmujący dwór wybudowany w latach 1730-32 następnie przebudowany w 2. połowie XIX w. oraz park z przełomu XVIII/XIX.

Turystyka aktywna:

 • W powiecie jasielskim jest bardzo wiele tras turystycznych, zarówno pieszych jak i rowerowych, a także ścieżek edukacyjnych i szlaków tematycznych- więcej informacji na stronie http://www.powiat.jaslo.pl

OSOBNICA
Turystyka krajoznawcza:

 • neogotycki kościół z 1906r., projektowany przez Talowskiego. Charakteryzują się wysoką, strzelistą wieżą wysoką na 42 m. We wnętrzu na uwagę zasługuje ołtarz główny p.w.św. Stanisława - Biskupa i boczny Matki Boskiej.

TRZCINNICA
Turystyka krajoznawcza:

 • gotycki, drewniany kościół z XV wieku pod wezwaniem św. Doroty. Zachowała sie w nim XVI wieczna polichromia oraz wyposażenie wnętrza.
 • Dwór z parkiem przydworskim
 • Grodzisko Wały

Zagrożenia:

Główne zagrożenia wynikają z:

 • przerąbywania drzewostanu,
 • usuwania podszytu,
 • rozgrzebywania ściółki przez osoby zbierające runo leśne np.. grzyby,
 • zaśmiecania, zarówno przez turystów jak i osoby odpowiedzialne za utrzymywanie cmentarza,
 • niszczenia podłoża przez rowerzystów,
 • zanieczyszczenia powietrza,
 • wykopywania roślin do ogródków przydomowych i działkowych.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• dzięcioł czarny - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• kumak górski - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów tel. (17) 785 00 44 fax (17) 852 11 09 e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl, http://rzeszow.rdos.gov.pl/
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze www.jaslo.pttk.pl, pttkjaslo@wp.pl

Jednostki administracyjne:

• Jasło (jasielski, woj. podkarpackie)