Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Lasy Sieniawskie (ob. siedliskowy)

Kod obszaru:

PLH180054

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

18015,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na wysokości 181-250 m n.p.m. i obejmuje fragment dużego kompleksu leśnego o stosunkowo naturalnym składzie gatunkowym drzewostanów, szczególnie w trudno dostępnych miejscach podmokłych i zabagnionych. Na żyznych glebach rosną lasy liściaste (12%), mieszane (66% powierzchni), spotyka się także bory (18%) oraz olsy.

Obszar jest ważną ostoją populacji wilka liczącej 6-8 osobników, spokrewnionej genetycznie z watahami w Kotlinie Sandomierskiej, na Roztoczu oraz lasach wokół Horyńca. W obszarze stwierdzono obecność dwóch osiadłych watah (grup rodzinnych) wilków. Stanowi to 15% liczącej około 50 osobników populacji bytującej w kontynentalnej części województwa podkarpackiego, oraz 1% populacji krajowej tego gatunku.

W obszarze występuje dość licznie bóbr (10-15 osobników) oraz wydra (około 40 osobników). Spośród nietoperzy obserwowano tu nocka rudego i borowca wielkiego. Ponadto stwierdzono tu pachnicę dębową - rzadki gatunek bezkręgowca. Występuje tu także około 158 gatunków ptaków, w tym 37 z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Między innymi stwierdzono tu gniazdującą populację bociana czarnego, trzmielojada, orlika krzykliwego, derkacza, puchacza, puszczyka uralskiego, dzięcioła zielonosiwego, dzięcioła białoszyjego i muchołówki białoszyjej.

Z roślin chronionych stwierdzono tu m.in. występowanie trzech storczyków: stoplamka plamistego, listery jajowatej oraz gnieźnika leśnego, dwóch gatunków widłaków: widłaka jałowcowatego i widłaka goździstego oraz przylaszczki pospolitej, wawrzynka wilczełyko i ciemiężycy zielonej.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar leży na Płaskowyżu Tarnogrodzkim. Lasy wchodzące w skład obszaru zarządzane są przez trzy nadleśnictwa: Sieniawa, Oleszyce i Radymno. Obszar jest dostępny komunikacyjnie: można tam dojechać m.in. autobusami z Jarosławia oraz Lubaczowa, ostoję przecina droga wojewódzka nr 867 z Sieniawy do Oleszyc oraz kilka lokalnych i leśnych dróg utwardzonych. We tych dwóch miastach znajdują się też stacje PKP. Jest tam także dobrze rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna. Ww okolicznych gminach znajdują się gospodarstwa agroturystyczne.

Głównym walorem obszaru jest przyroda dużego kompleksu leśnego. Rozwinęły się tu różne formy turystyki: turystyka piesza, rowerowa i konna, wędkarstwo, zbieranie płodów leśnych, myślistwo. Oprócz szlaków turystycznych zostały wyznaczone ścieżki spacerowo-dydaktyczne np. „Na Laszce”, „Radawa”.

Turystyka krajoznawcza: w obszarze warto zwiedzić:

Gmina OLESZYCE

 • Oleszyce
  • Układ urbanistyczny
  • Zespół kościelny - kościół pw. NMP, mur., 1517
  • Zespół kościelny - dzwonnica, mur., XVIII w.
  • Zespół kościelny - brama w ogrodzeniu, mur., 1 poł. XIX w.
  • Plebania rz. kat., mur., ok. 1844
  • Cerkiew gr.-kat. pw. św. Onufrego. mur., 1809
  • Kapliczka, mur., 2 poł. XIX w.
  • Ratusz, mur., 1727
  • Szkoła Parafialna, mur., 1842
  • Zespół pałacowy- pozostałości-pałac, mur., 1 poł. XIX w.
  • Zespół pałacowy - pozostałości- oficyna, mur., XVIII/XIX w.
  • Zespół pałacowy - pozostałości - oficyna, mur., zap. XIX w.
  • Zespół pałacowy - pozostałości fortyfikacji bastionowych, ziemn., XVII w.
  • Zespół pałacowy-pozostałości park, XIX w.
 • Oleszyce Stare
  • Cerkiew gr. kat. pw. Opieki NMP, mur., XIX/XX w.
  • Dzwonnica cerkiewna, mur., XIX/XX w.
 • Oleszyce Stare - Wola
  • Cerkiew gr. kat. pw Opieki NMP, drewn., XVIII w.
  • Dzwonnica cerkiewna, drewn., XVIII w.
  • D. klasztor, mur., 1855
  • Dom nr 4, drewn., 1934
  • Dom nr 76, drewn., 1935
 • Stare Sioło
  • Cerkiew gr. kat. pw śś. Kosmy i Damiana, drewn., 1844 r.
  • Krzyż przydrożny, mur., lata 20-te XX w.
  • Krzyż przydrożny gr.kat. żel. k. XIX w.

Gmina SIENIAWA

 • Kościół parafialny pod wezwaniem Jana Chrzciciela, murowany z 1753 roku (w latach 1788 - 1947 był on cerkwią parafii grekokatolickiej, pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego), obecnie jest tam dom przedpogrzebowy. Przy kościele znajduje się dzwonnica z 1753 roku.
 • Zespół klasztorny Dominikanów z ok. 1754 roku oraz dzwonnica z I poł. XVIIIw.
 • Zespół pałacowo - parkowy, do którego zalicza się murowany pałac z 1720 - 1726, tzw. pałac letni, drewniany z XIX wieku, murowane: oficyna z I poł. XVIII w., pawilon z II poł. XVIII w., pawilon ośmioboczny z XVIII wieku, kordegarda, brama wjazdowa i odrodzenie, most kamienny nad fosą w parku oraz sam park romantyczny
 • Pozostałości fortyfikacji miejskich z ok. 1664 - 1680 r. (kurtyna, 2 bastiony, wały, fosy).
 • Ratusz
 • Dawna karczma z II poł. XIX wieku
 • Zajazd z poł. XIX wieku, obecnie jest do dom mieszkalny
 • Apteka przy ul. Poniatowskiego z ok. 1880 roku
 • Pięć domów w miejskiej zabudowie, które pochodzą z XVIII wieku, a w XIX były przebudowane
 • Cmentarz żydowski

Gmina STARY DZIKÓW

 • Cerkiew grekokatolicka p.w. św. Dymitra w Cewkowie z około XVII wieku
 • Cerkiew grekokatolicka, filialna p.w. św. Michała Archanioła w Mosznicy z XVIII wieku
 • Cerkiew w Starym Dzikowie z 1904 roku
 • Kościół parafialny, p.w. Trójcy Przenajświętszej w Starym Dzikowie, murowany, późnobarokowy, jednonawowy z transeptem i prezbiterium z 1781 r
 • Ścieżka spacerowo-dydaktyczna „Na Laszce”

Gmin WIĄZOWNICA

 • Radawa - miejscowość wypoczynkowa, lasy, ścieżka edukacyjna „Radawa”, wędkarstwo w rzece Lubaczówka,
 • Figura nagrobna - cmentarz greckokatolicki (Mołodycz)
 • krzyż kamienny – zgodnie z legendą pamiątka najazdu tureckiego - Hojsaki (Mołodycz)
 • dąb – pomnik przyrody – rzekomo zasadzony przez Króla Jana III Sobieskiego w drodze powrotnej z wyprawy wojennej do Wiednia.

Zagrożenia:

W kompleksie leśnym „Lasów sieniawskich” zlokalizowane zostały trzy małe miejscowości: Radawa, Mołodycz i Wola Mołodycka, co powoduje stosunkowo niewielką antropopresję. Tym nie mniej do najistotniejszych zagrożeń należy zaliczyć:

 • intensyfikację gospodarki leśnej (ciecia w cennych drzewostanach)
 • prace melioracyjne (osuszanie naturalnie podmokłych lasów)i
 • dla wilka kłusownictwo i niepokojenie w miejscach i w czasie rozrodu - w okresie od 1 kwietnia do 15 lipca, a także zwiększenie odstrzałów dzikich zwierząt kopytnych (ograniczanie bazy pokarmowej drapieżników)
 • wzrost ruchu samochodowego na drogach nr 77, nr 870 i nr 865

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu - rezerwat leśny
• Lupa - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• wilk * - ssak
• wydra - ssak
• kumak nizinny - płaz
• traszka grzebieniasta - płaz
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, ul. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, tel. (17) 785 00 44 fax (17) 852 11 09, e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl, http://rzeszow.rdos.gov.pl/
 • Stowarzyszenie dla Natury "Wilk"

Turystycznych informacji udzieli:

 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, 35-064 Rzeszów, ul. Jana Matejki 2, tel. (17) 85-367-55, fax (17) 852-88-60
 • Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Szopena 51/302 35-959 Rzeszów e-mail:prot@prot.rzeszow.pl tel. 17 852 00 09

Jednostki administracyjne:

• Adamówka (przeworski, woj. podkarpackie)
• Oleszyce (lubaczowski, woj. podkarpackie)
• Sieniawa (przeworski, woj. podkarpackie)
• Stary Dzików (lubaczowski, woj. podkarpackie)
• Wiązownica (jarosławski, woj. podkarpackie)