Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Lasy Leżajskie

Kod obszaru:

PLH180047

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

2656,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na wysokości 190-240 m n.p.m. w widłach rzek Trzebośnicy i Teriany. Obejmuje fragment bogatego florystycznie kompleksu leśnego i fragmentu doliny Trzebośnicy. Żyzne lasy liściaste (grądy, buczyny i łęgi oraz olszowe lasy bagienne-grądy i buczyny) zajmują 39,1% powierzchni (w tym żyzne buczyny - 5,9%). W lasach liściastych rośnie wschodniokarpacka sałtanica leśna i turzyca orzęsiona. Występują tu również bory (7%) i bory mieszane (47%). Bagna, świeże i wilgotne łąki (11%) kontrastują z ubogimi murawami napiaskowymi. Bardzo cenne są kwietne łąki świeże (3.8%) i silne populacje bezkręgowców: biegacza urozmaicony i czerwończyka nieparka.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar leży na Płaskowyżu Kolbuszowskim w Kotlinie Sandomierskiej pomiędzy miejscowościami Sokołów Małopolski i Leżajsk. Można tam dojechać samochodem jadąc drogą nr 19 Rzeszów-Janów Lubelski do Sokołowa Młp. Gdzie trzeba skręcić na wschód, w drogę nr 77 na Leżajsk. Droga ta przecina obszar po kilku km. Można tam dojechać również autobusami z Rzeszowa. Stacje PKP znajdują się w Rzeszowie oraz Leżajsku. W Leżajsku jest dobrze rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna. W okolicy obszaru znajdują się gospodarstwa agroturystyczne.

Głównym walorem obszaru jest przyroda kompleksu leśnego. Rozwinęły się tu różne formy turystyki: turystyka piesza, rowerowa i konna, wypoczynkowa - zbieranie płodów leśnych, myślistwo.

Turystyka krajoznawcza: w okolicy warto zwiedzić zabytki w miejscowościach:

SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

 • Cmentarz Żydowski z XVII-XX wiek
 • Układ urbanistyczny miasta
 • Fragmenty fortyfikacji z XVII wieku
 • Kościół parafialny wybudowany w stylu neogotyckim w latach 1906-1918 projektu Jana Sas Zubrzyskiego, którego hełm wyniosłej wieży projektował prof. Wiktor Zin
 • Filialny kościół Św. Ducha wybudowany w II połowie XIX wieku

WOLA ŻARCZYCKA

 • Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego z 1908 roku
 • Budynek obecnego gimnazjum (1900 r.)

WÓLKA NIEDŹWIECKA

 • Drewniany kościółek z XVII wieku

LEŻAJSK

 • obronny kościół Bernardynów i Bazylika ze sławnymi organami

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą:

 • zmiana stosunków wodnych (regulacja koryta Trzebośnicy, melioracje). Konieczne jest zachowanie nielicznych starorzeczy potoku Trzebośnica.
 • zmiana dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu, w szczególności łąk. Konieczne jest utrzymanie wykaszania traw i wypas, bez stosowania nawożenia.
 • zarastanie obrzeży strumieni, rowów melioracyjnych i oczek wodnych przez gatunki drzew i krzewów na terenie występowania czerwończyka nieparka.
 • zanikanie wilgotnych łąk z krwiściągiem na terenie występowania modraszka nausithous
 • osuszanie terenów bagienno-leśnych oraz zanieczyszczenie wód i powietrza, które zmieniając chemizm wód wpływają na populacje owadów wodnych – pokarmu biegacza urozmaiconego.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Wydrze - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bocian czarny - ptak
• derkacz - ptak
• lelek - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• gąsiorek - ptak
• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• kumak nizinny - płaz
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• biegacz urozmaicony - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, ul. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, tel. (17) 785 00 44 fax (17) 852 11 09, e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl, http://rzeszow.rdos.gov.pl/
 • Stowarzyszenie Przyrodnicze "Cis"

Informacji turystycznej udzielą:

 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział im. Mieczysława Rachwała, 35-064 Rzeszów, ul. Jana Matejki 2 , tel. (17) 85-367-55, fax (0-17)852-88-60, http://www.pttk.rzeszow.pl/
 • Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyki ul. Szopena 51/302 35-959 Rzeszów, http://www.podkarpackie.travel.pl, prot@prot.rzeszow.pl
 • Centrum Informacji Turystycznej Leżajsk, e-mail: turystyka@lezajsk.um.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Sokołów Małopolski (rzeszowski, woj. podkarpackie)
• Nowa Sarzyna (leżajski, woj. podkarpackie)
• Kamień (rzeszowski, woj. podkarpackie)