Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Jaćmierz

Kod obszaru:

PLH180032

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

174,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar ten to bardzo jednolity teren łąk kośnych w dolinie rzeki Pielnicy. Łąki te są koszone dwa lub trzy razy w roku, nie nawożone lub słabo nawożone. Przypuszcza się, że obszar ten już w kilka wieków temu miał charakter pastwiskowo-łąkowy. Dawniej jednak łąki miały charakter łąk podmokłych. Kilka lat przed II wojną światową teren zmeliorowano co doprowadziło do zmiany składu gatunkowego. Obecnie jest to wilgotna postaci łąk rajgrasowych z obecnością niektórych gatunków łąk zmienno wilgotnych. Łąki okolic Jaćmierza stanowią jeden z największych płatów tradycyjnie użytkowanych i bogatych w gatunki łąk w łuku Karpat. Należy zwrócić uwagę na ich dobry stan zachowania, ale także na utrzymywanie się ekstensywnej gospodarki (koszenie), co zapewnia przetrwanie zbiorowiska. Na uwagę zasługuje niezwykle liczna populacja zimowita jesiennego porastającego całość obszaru, jak i liczne występowanie rzadkich gatunków motyli związanych z rośliną żywicielską - krwiściągiem lekarskim.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar położone jest w pobliżu miejscowości Jaćmierz, Zarszyn. Do Zarszyna można dojechać samochodem jadąc drogą nr 28 Sanok-Krosno, a stamtąd lokalną drogą do Jaćmierza. Do Zarszyna i Jaćmierza można dojechać autobusami z Sanoka lub Krosna. We obu tych miastach znajdują się stacje PKP. Jest tam także dobrze rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna. Dodatkowo, w gminie Zarszyn znajdują się gospodarstwa agroturystyczne.

Turystyka krajoznawcza:

 • Osobliwością przyrodniczą wsi jest kasztan jadalny, rosnący w zabytkowym, jaćmierskim parku,
 • Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z poł. XVII w. jest jednym z nielicznych dwuwieżowych kościołów drewnianych naśladujących architekturę murowaną,
 • zabudowa rynku,
 • kaplica cmentarna Ostaszewskich 1856 r.,
 • kapliczki przydrożne z XIX w.

Zagrożenia:

 • Zaprzestanie koszenia
 • Intensyfikacja produkcji
 • Przeznaczenie pod uprawy zboża

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• modraszek telejus - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów tel. (17) 785 00 44 fax (17) 852 11 09 e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl, http://rzeszow.rdos.gov.pl/
 • Centrum Informacji Turystycznej w Sanoku citsanok@um.sanok.pl
 • Oddział PTTK "Ziemia Sanocka" e-mail:pttk@avx.pl, http://www.pttk.avx.pl/main/index.php

Jednostki administracyjne:

• Zarszyn (sanocki, woj. podkarpackie)