Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Torfowisko Oporówek

Kod obszaru:

pltmp495

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

26,3 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Torfowisko Oporówek stanowi fragment długiej rynny polodowcowej położonej w północno-wschodniej części subregionu "Pagórków Mogileńskich". Rynna przebiega z południa na północ i zagłębiona jest często na ponad 15 metrów w otaczającą ją pagórkowatą morenę denną. W powstałym zagłębieniu zlokalizowane jest torfowisko przejściowe, zarastający zbiornik wodny, tereny zadrzewione oraz użytkowane łąki. Dawna rynna przecięta jest w części wschodniej przez szosę co powoduje przesychanie wschodniej części torfowiska.
Jego powierzchnia stanowi miejsce najliczniejszego występowania Salix myrtilloides w województwie Kujawsko-Pomorskim i jako taki jest szczególnie ważny dla zachowania tego gatunku w skali kraju. Gatunek ten określony jest jako zagrożony wyginięciem, co szczególnie zaznacza się na terenie silnie przektszałconych Kujaw. Teren torfowiska aktualnie jest obiektem wzmożonej sukcesji brzozy omszonej i brodawkowatej, a w części skrajnej, zarośli wierzb szerokolistnych. Na jego powierzchni pojawiają się również pojedyncze osobniki sosny i świerka. Niegdyś torfowisko było odkrzewiane w celu użytkowania jego części jako terenu pastwiskowego. Z bliżej nieustalonych przyczyn do dnia dzisiejszego torfowisko nie jest objęte żadną formą ochrony.
Na obszarze występuje sześć siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej: starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne, górskie i niżowe ziołorośla nadrzeczne i okrajkowe, niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie, torfowiska przejściowe i trzęsawiska, bory i lasy bagienne, lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Oporówek – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie żnińskim, w gminie Łabiszyn.
W Łabiszynie można przenocować w Kompleksie Hotelowym - Pałac w Lubostroniu. Również w Łabiszynie restauracje, punkty małej gastronomii, zajazdy, bary.

Warto zobaczyć:
Zabytki sakralne:

 • łabiszyński klasztor, wzniesiony w 1594 r. jako zbór kalwiński, w XVII w. przekazany franciszkanom, przebudowany przez Piotra Fontanę, w stylu barokowym, obecnie kościół rzymsko-katolicki p.w. św. Mikołaja,
 • kościół farny z XVII w. p.w. Zwiastowania N M P,
 • unikatowe grobowce na przykościelnym cmentarzu:
 • grobowiec pułkownika Władysława Mielęckiego (26-letniego dowódcy Powstania Styczniowego),
 • grobowiec Erazma Rykaczewskiego (filozofa, twórcy „Dokładnego słownika polsko-angielskiego” z poł. XIX w.)
 • mogiły bohaterów walk z 1864 r. i lat 1918-1919 r.

W podziemiach kościoła znajduje się krypta rodziny Skórzewskich, do 1939 roku właścicieli klasycystycznego pałacu w Lubostroniu.
Zabytki architektury obronnej i miejsca bitew

 • „Góra Szekelego” – miejsce walk i wspólnych mogił wojska polskiego i żołnierzy pruskich, którzy zginęli w bitwie 29/30 wrzesień 1794 r. podczas Powstania Kościuszkowskiego. Nazwa pochodzi od nazwiska dowódcy wojsk pruskich.

Zespoły dworskie oraz parkowo-pałacowe
Jednym z najcenniejszych zabytków gminy Łabiszyn jest zespół pałacowo-parkowy w Lubostroniu (www.palac-lubostron.pl). Jest to jeden z najpiękniejszych pałaców klasycystycznych w Polsce. Jego budowę zakończono w 1800 r. dla hrabiego Fryderyka Skórzewskiego. Rezydencja została pięknie zlokalizowana na wzniesieniu, z którego roztaczał się widok na nadnoteckie łąki. Projektował go Stanisław Zawadzki, czerpiąc wzór ze słynnej budowli włoskiego mistrza Andrea Palladio Villa Rotonda, znajdująca się w Vicenzy. Pałac w Lubostroniu posiada wysunięty portyk poprzedzony trzynastoma stopniami szerokich schodów. Portyk składa się z ośmiu kolumn, których głowice i bazy pochodzą z niezrealizowanego w Warszawie kościoła Opatrzności Bożej. W sali kolumnowej pałacu znajdują się płaskorzeźby upamiętniające wydarzenia historyczne (spotkanie Królowej Jadwigi z Mistrzem Krzyżackim, bitwę pod Płowcami i pod Koronowem, Mariannę Skórzewską przedstawiającą Fryderykowi II Wielkiemu plany budowy Kanału Bydgoskiego).
Salę zdobi intarsjowana podłoga z herbami Polski i Litwy.
Obok pałacu w Lubostroniu na uwagę zasługuje dworek w Łabiszynie z XVIII wieku nazywany „Wyspą”, z parkiem, w którym zbudowano w 1889 r. tajemniczą osadę milczenia. Dworek powstał jako miejsce wypoczynku dla rannych z miejskiego szpitala. Mieściła się tu wozownia, dworek mieszkalny, piwnica do przechowywania żywności oraz park z sadzawką dla łabędzi i mostkami dla spacerowiczów.
Inne obiekty zabytkowe w Łabiszynie:

 • młyn z 1796 r.
 • spichlerz zbożowy z XVIII w,

Prace archeologiczne wskazują na istnienie ruin rycerskiego zamku średniowiecznego.
Najważniejsze pomniki przyrody:

 • dąb szypułkowy o nazwie ”Dąb Jagiełły” o obwodzie w pierścienicy 610 cm, położony w Łabiszynie, zasadzony wg legendy, przez króla Władysława Jagiełło w 1410 r.,
 • rezerwat- Ostrów Pszczółczyński
 • głazy narzutowe w Lubostroniu
 • aleja lipowa w Lubostroniu
 • aleja modrzewi europejskich położona przy drodze Lubostroń – Julianowo.

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna mieści się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu (Plac Teatralny 2), adres do korespondencji: ul. Wełniany Rynek 5/8, 85-36 Bydgoszcz. Można zapoznać się ze stroną internetową Organizacji: www.k-pot.pl a w razie szczegółowych pytań skontaktować się mailowo: biuro@k-pot.pl. Lokalne organizacje turystyczne (LOT) można odwiedzić w Tucholi (LOT "Bory Tucholskie"), Grudziądzu, Toruniu, Bydgoszczy (LOT BYLOT), Inowrocławiu (Inowrocławska LOT "InLOT").

Zagrożenia:

Pojawienie się gatunków obcych tj. Świerk (z jedynego kompleksu lesnego bezpośrednio przylegającego do torfowiska). Kolejnym problemem jest rozwój trzcinowisk i pojawianie się gatunków eutroficznych co powodowane jest przez spływ nawozów z otaczającej torfowisko zlewni typowo rolniczej. Następnymi problemami są wpływ sąsiedztwa drogi przecinającej wschodnią część torfowiska oraz przeznaczanie najbardziej przesuszonych części dawnej rynny pod zalesienia.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1, 85-950 Bydgoszcz Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna ul. Wełniany Rynek 5/8, 85-036 Bydgoszcz (do korespondencji) Urząd Marszałkowski w Toruniu (siedziba) Pl. Teatralny 2, 97-100 Toruń Tel.: (52) 376 70 19, Fax.: (52) 376 70 19 biuro@k-pot.pl, www.k-pot.pl

Jednostki administracyjne:

• Łabiszyn (żniński, woj. kujawsko-pomorskie)