Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Równina Szubińsko-Łabiszyńska

Kod obszaru:

PLH040029

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

2816,2 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Równina Szubińsko-Łabiszyńska obejmuje dno doliny ukształtowanej przez rzekę Noteć. Wypełniają ją organiczne gleby podlegające ochronie - torfy niskie i mursze. Zagospodarowana jest jako układ łąkowy mający swoją kontynuację w postaci kompleksu łąk Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Łąki te położone są w regionie pozostającym pod znacznym wpływem obszarów silnie zurbanizowanych, z Bydgoszczą na czele. Roślinność łąkowa kształtuje się między innymi na siedliskach łąk trzęślicowych. W runi łąkowej notowane jest występowanie staroduba łąkowego Ostericum palustre. Na niewielkich wyniosłościach rozwijają się grądy, w tym objęty ochroną rezerwatową drzewostan z lipą szerokolistną Tilia platyphyllos. Na miejscach wyżej położonych zachowały się stanowiska roślinności kserotermicznej.

Wartością tego obszaru jest jego charakter określany przez ciągły kompleks łąk towarzyszący rzece na długości około 23 km. W obszarze stwierdzono występowanie 5 typów siedlisk przyrodniczych, zajmujących zaledwie ok. 10 % powierzchni obszaru. Występuje tu też starodub łąkowy, choć jego populacja jest niewielka. W obszarze notowany jest też gatunek płaza – kumaka nizinnego.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Gmina Szubin położona jest w północno-wschodniej części Pałuk należących geograficznie do Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego. W dolinie rzeki Noteci i części Gąsawki leżą gleby torfowe i gleby namułowo-błotne, jak i piaski dolinne.

Zabytki:

 • Kościół p.w. św Andrzeja Boboli w Szubinie - Data erygowania parafii: 1974.
 • Kościół p.w. św Marcina w Szubinie - Data erygowania parafii: XIV w.
 • Kościół p.w. św Małgorzaty w Szubinie - Kościół cmentarny
 • Kościół p.w. św. Mikołaja w Szaradowie - Data erygowania parafii: pierwsze wzmianki 1426.
 • Kościół p.w. św. Stanisława Kostki w Turze - Data erygowania parafii: 1 lipca 1984.
 • Kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Chomętowie - Data erygowania parafii: 1399.
 • Kościół p.w. św. Katarzyny w Rynarzewie - Data erygowania parafii: 1299.
 • Kościół p.w. św. Stanisława Bpa M. w Rynarzewie - Kościół pomocniczy
 • Kościół p.w. św. Wojciecha w Kołaczkowie - Data erygowania parafii: 1 lipca 1995.
 • Kościół p.w. św. Bartłomieja Ap. w Samoklęskach Dużych - Data erygowania parafii: XIV wiek
 • Kościół p.w. św. Wita w Słupach - Data erygowania parafii: XII w.
 • Zalesie - Zespół pałacowo - parkowy
 • Samoklęski Duże - Zespół pałacowo-parkowy

Zagrożenia:

Intensyfikacja użytkowania łąkarskiego w jednych i porzucanie w innych miejscach. W najbliższym sąsiedztwie łąk notowana jest nasilająca presja związana kształtowaniem się zabudowy podmiejskiej. W rejonie Rynarzewa obszar przetnie modernizowana droga ekspresowa S5.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Ostrów koło Pszczółczyna - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• kumak nizinny - płaz

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• starodub łąkowy

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, tel.: (52) 518-18-01, fax.: (52) 518-18-02, sekretariat@rdos-bydgoszcz.pl, http://bydgoszcz.rdos.gov.pl

Informacja turystyczna:

 • Biuro Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, tel./fax.: (52) 376 70 19, biuro@k-pot.pl

Jednostki administracyjne:

• Białe Błota (bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie)
• Nakło nad Notecią (nakielski, woj. kujawsko-pomorskie)
• Łabiszyn (żniński, woj. kujawsko-pomorskie)
• Szubin (nakielski, woj. kujawsko-pomorskie)

Źródła danych:

• wikipedia - wikipedia