Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Wzgórza Warzęgowskie

Kod obszaru:

PLH020079

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

660,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar jest częścią Wzgórz Strupińskich. Obejmuje wzniesienia pokryte zbiorowiskami leśnymi. Dominują tu grądy środkowoeuropejskie. Występują także łęgi olszowo-jesionowe oraz roślinność łąkowa, wodna i szuwarowa. W granicach Wzgórza Warzęgowskiego stwierdzono 8 siedlisk przyrodniczych. Obszar jest istotną ostoją leśnych zbiorowisk termofilnych. Duże znaczenie jako ostoja fauny mają, włączone w granice obszaru, stawy w Ligocie Strupińskiej z lasami do nich przylegającymi.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar wyznaczono pomiędzy miejscowościami: Warzęgowo, Pierusza, Pawłoszewo, Ligota Strupińska i Straża. Przebiega tędy droga krajowa nr 339, którą można dojechać do oddalonego o ok. 10km na południe Wołowa.
Wzgórza Warzęgowskie znajdują się w powiecie wołowskim, bogatym w sieć przyrodniczo-turystycznych szlaków rowerowych. Składa się ona z następujących części: szlak niebieski wzdłuż rzeki Odry - część ponadregionalnego "Szlaku Odry", szlak czerwony łączący największe ośrodki miejskie powiatu część regionalnego "Szlaku Odra-Barycz" (kolor czerwony), Szlak żółty "Wołowskie Krajobrazy" - wokół miasta Wołowa, Szlak zielony "Leśne Wydmy", Szlaki dojazdowe - czarne. Suma kilometrów tej sieci wynosi na terenie samego powiatu wołowskiego ok. 200 km, a jest to jedynie część regionalnych i krajowych magistrali rowerowych. Wycieczki rowerowe pozwalają zaprezentować turystom ogromne walory przyrodniczo- kulturowe.

Zagrożenia:

Należą do nich przede wszystkim: wycinanie i wypalanie zakrzewień i zadrzewień śródpolnych, opryski pestycydami, stosowanie środków owadobójczych w rolnictwie i leśnictwie, zalesienia polan śródleśnych, zamiana łąk w pola uprawne lub zaniechanie ich użytkowania. Do innych zagrożeń zaliczyć można sukcesję wtórną, łączenie pól w większe obszary, nasadzenia gatunków iglastych, ujednolicanie struktury - wiekowej i składu drzewostanu.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea
• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• mopek - ssak
• nocek duży - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz
• barczatka kataks - bezkręgowiec
• kozioróg dębosz - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław tel. (71) 340 68 07, fax (71) 340 68 06 e-mail: sekretariat@rdos.wroclaw.pl, http://wroclaw.rdos.gov.pl/
  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki www.duw.pl, e-mail: info@duw.pl tel.: (71) 340 62 73

Jednostki administracyjne:

• Wołów (wołowski, woj. dolnośląskie)