Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej

Kod obszaru:

PLH020066

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1661,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej przebiega od Zgorzelca po Trzciniec. Obejmuje silnie zróżnicowany krajobraz doliny rzecznej. Dominują jednak łąki zmiennowilgotne i świeże oraz starorzecza. Nysa na tym odcinku jest rzeką uregulowaną, ale częste wylewy skutkują dobrym stanem zachowania towarzyszących jej siedlisk. Obszar obejmuje wiele cennych i dobrze zachowanych siedlisk przyrodniczych, dzięki dobremu zagospodarowaniu - ekstensywnej gospodarki pastersko-rolniczej. Zaś regularne wylewy utrudniają zamienianie łąk i szuwarów w pola uprawne. Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej jest miejscem występowania wielu siedlisk Natura 2000.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar leży niedaleko granicy z Niemcami i Czechami. Przez miasto Zgorzelec, od którego rozpoczyna się Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej, przebiega trasa europejska E40, która łączy francuskie Calais z kazachskim Ridder. Jej elementem jest autostrada A4, która biegnie od byłego przejścia granicznego w Jędrzychowicach. Połączona jest węzłem autostradowym z drogą krajową nr 94. Ważnym traktem komunikacyjnym jest również droga krajowa nr 30, która łączy Zgorzelec z Jelenią Górą oraz droga wojewódzka nr 317 i prowadząca do przejścia granicznego Bogatynia-Kunratice droga wojewódzka nr 352. Przez Zgorzelec przebiegają dwie linie kolejowe: E30 (stanowiąca część III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego z Drezna do Lwowa) oraz linia kolejowa nr 274 (Wrocław Świebodzki-Jelenia Góra-Görlitz).

Bliskość dwóch granic powoduje, że miasto Zgorzelec i jego rejony są atrakcyjną bazą wypadów turystycznych do Czech i Niemiec. Nietrudno tu o miejsca noclegowo-gastronomiczne, hotele, zajazdy i gospodarstwa agroturystyczne.

Bory w dolinie Nysy Łużyckiej należą do największych zwartych kompleksów leśnych w Europie Środkowej. Znaleźć tutaj można wiele ciekawych miejsc, zwłaszcza związanych z naturą: rezerwaty, użytki ekologiczne, piękne lasy, a także walory przyrodnicze związane z Nysą Łużycką.

Ciekawą atrakcją i zarazem okazją do spędzania aktywnego wypoczynku, jest spływ kajakowy po Nysie Łużyckiej na trasie Park Mużakowski-Żarki Wielkie.

Szlaki turystyczne:

 • VIA REGIA ("Wysoka Droga", "Królewska Droga")- średniowieczny trakt handlowy. Trasa: Kijów - Santiago de Compostela (polski odcinek oznakowany na trasie : Brzeg - Zgorzelec- 236 km)
 • Dolnośląska Droga św. Jakuba- szlak pielgrzymkowy. Trasa: Gniezno - Zgorzelec-Praga-Santiago de Compostela (polski odcinek oznakowany na trasie Gniezno - Zgorzelec - 394 km.)
 • Euroregionalny Szlak Rowerowy ER-4. Trasa: Zgorzelec - Lwówek Śląski- 56 km.
 • Euroregionalny Szlak Rowerowy ER-7. Trasa: Mirsk - Zgorzelec.
 • Szlak łącznikowy: Zgorzelec -Koźlice – Osiek Łużycki – Radomierzyce - Niedów.
 • Szlak grodzisk słowiańskich i średniowiecznych zamków. Trasa: Białogórze - Zawidów - Niedów - Bratków - Trzciniec.
 • "Worek Turoszowski" - 61,5 km.
 • "Przez Stawy Parowskie" (na północny-zachód od Starego Węglińca)- 22 km.
 • "Światowid" (na południowy-zachód od Starego Węglińca)- 16,5 km.
 • Ścieżka przyrodnicza "Torfowisko pod Węglińcem"
 • Szlak łącznikowy: Studniska Dolne - Wilka.
 • Szlak łącznikowy: Bogatynia - Jasna Góra.

Zgorzelec- miasto, prócz zabytków, znane z tego, że słońce zachodzi tam najpóźniej w Polsce. Niedaleko znajduje się Park Mużakowski (wpisany na listę UNESCO), XIII-wieczny zamek w Kliczkowie Zamek Książęcy w Żaganiu.

Imprezy:

 • Festiwal Kultury Południowosłowiańskiej (czerwiec, Bolesławiec),
 • Festiwal ,,Blues nad Bobrem”,
 • Międzynarodowy Weekend Kolarski MTB (czerwiec),
 • Święto Miodu i Wina (ostatni weekend września, Przemków).

Zagrożenia:

 • zmiana sposobu zagospodarowania,
 • intensyfikacja gospodarki łąkarskiej i leśnej,
 • zaniechanie wypasu lub koszenia,
 • zmiana składu gatunkowego ichtiofauny starorzeczy,
 • zanieczyszczenie wód,
 • chemizacja rolnictwa na obszarach przyległych.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Grądy koło Posady - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• nocek duży - ssak
• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz
• minóg rzeczny - ryba
• boleń - ryba
• głowacz białopłetwy - ryba
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• trzepla zielona - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. (71) 340-68-07, fax. (71) 340-68-06, email: sekretariat@rdos.wroclaw.pl, www.wroclaw.rdos.gov.pl

Dolnośląska Informacja Turystyczna, Sukiennice 12, 50-107 Wrocław, tel. (71) 342-01-85, fax (71) 342-28-98, e-mail: wroclaw-info@itwroclaw.pl, www.dot.org.pl

Punkt Informacji Turystycznej w Zgorzelcu, ul. Daszyńskiego 91, 59-900 Zgorzelec, Tel./fax: (75) 77-136-95, e-mail: it.zgorzelec@poczta.pl, www.it.zgorzelec.pl

Jednostki administracyjne:

• Zgorzelec m. (zgorzelecki, woj. dolnośląskie)
• Zgorzelec (zgorzelecki, woj. dolnośląskie)
• Bogatynia (zgorzelecki, woj. dolnośląskie)
• Zawidów (zgorzelecki, woj. dolnośląskie)