Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ludów Śląski

Kod obszaru:

PLH020073

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

82,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ludów Śląski obejmuje kompleks łąkowy, zlokalizowany na północny- zachód od Ludowa Śląskiego, na południu Równiny Wrocławskiej. Łąki stanowią enklawę pośród rozległych obszarów upraw rolnych. W fitocenozach łąk trzęślicowych występują gatunki z Czerwonej listy roślin naczyniowych Dolnego Śląska oraz Czerwonej listy roślin naczyniowych w Polsce m.in.: goździk pyszny, kosaciec syberyjski, pełnik europejski, głowienka wielkokwiatowa. Cenne są również siedliska występujących tu łąk świeżych. Łącznie siedliska Natura 2000 zajmują prawie 70% powierzchni obszaru.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

W pobliżu obszaru znajdują się dwie z większych miejscowości gminy Borów: Ludów Śląski i Borów. Przez obszar gminy, w kierunku północ - południe, przebiegają dwa ważne szlaki komunikacyjne o znaczeniu międzynarodowym:
-linia kolejowa Wrocław - Praga ze stacją i bocznicą w Boreczku
-droga wojewódzka Wrocław - Strzellin
Poza tym, wzdłuż północnego obrzeża Gminy, przebiega droga wojewódzka Środa Śląska - Oława. Gmina położona jest ok. 10 km od zjazdu z autostrady A4. Borów posiada dobre połączenie komunikacyjne z Wrocławiem (dojazd samochodem do jego centrum zajmuje około 20 minut) i Strzelinem.
Na terenie Gminy znajdują się liczne obiekty zabytkowe, są to przede wszystkim kościoły w: -Borowie
-Borku Strzelińskim
-Ludowie Śląskim
-Zielenicach. (znajdują się tu także dwie tablice nagrobne Templariuszy.)
Przy drodze Borek Strzeliński - Jaksin znajdują się trzy krzyże pokutne, a przy drodze Ludów Śląski - Stogi jeden krzyż pokutny. Na terenie gminy znajdują się również liczne pałace i zabytkowe dworki oraz parki przypałacowe, m.in.: pałac w Borku Strzelińskim, Borowie, Mańczycach, Brzezicy, Opatowicach, Kojęcinie.

Zagrożenia:

Do głównych zagrożeń należą: zaburzenia warunków wodnych terenu, wypalanie suchej roślinności, zaorywanie łąk i ich zamiana na grunty orne, zaprzestanie koszenia łąk, pozostawianie nieużytkowych gruntów porolnych, stanowiących źródło rozprzestrzeniania diaspor gatunków synantropijnych.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu www.wroclaw.mos.gov.pl fax.: (71) 340-68?06, tel.: (71) 340-68?07)
  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki www.duw.pl, e-mail: info@duw.pl tel.: (71) 340-62-73

Jednostki administracyjne:

• Borów (strzeliński, woj. dolnośląskie)