Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Łęgi koło Chałupek

Kod obszaru:

PLH020104

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

127,2 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Łęgi koło Chałupek znajdują się w obrębie Obniżenia Otmuchowskiego, pomiędzy miejscowościami Chałupki i Pomianów Dolny. Obszar jest pokryty zwartym kompleksem lasu liściastego. Występują tu głównie grądy i łęgi, szczególnie podgórska postać łęgu jesionowego. Łęgi koło Chałupek to obszar, którego aż 94% powierzchni zajmują siedliska Natura 2000.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

W pobliżu przebiegają dwie drogi wojewódzkie: nr 395 i nr 382. Obszar znajduje się przy granicy z województwem opolskim i właśnie tam, w odległości ok. 7 km, jadąc drogą nr 395 z Chałupek, znajduje się miejscowość Kozielno, gdzie działa gospodarstwo agroturystyczne.
Gmina Kamieniec Ząbkowicki położona jest w pradolinie Nysy Kłodzkiej, co sprawia, że jest to teren o bardzo ciekawych walorach krajobrazowych. Poza tym, znaleźć tu można wiele zabytków. Do głównych atrakcji turystycznych należą:
Byczeń
- kościół parafialny Św. Marcina
- „Zespół Młyna”, 1 ćw. XIX w.
Chałupki
- relikty zamku i parkowe urządzenie terenu, Folwark Dolny (budynek mieszkalno-gospodarczy, stajnia, spichlerz), 2 poł. XIX w.- pocz. XX w.
- grodzisko, zamek, XIII-XIV w.
- młyn i dom z XVI w.
Doboszowice
- kościół parafialny Św. Mikołaja, 2 poł. XIV w.
- cmentarz przykościelny (XIV–XVIII w.), budynek bramny (1623), mur cmentarza (XIV–XVIII w.)
Kamieniec Ząbkowicki
- kościół ewangelicki z XIX w.
- zespół klasztorny cystersów, XIV-XIX w. (kościół, obecnie parafialny, klasztor, spichlerz, 4 oficyny, 3 budynki gospodarcze, budynek, 2 szklarnie)
- zespół pałacowy, 2 poł. XIX w. (pałac, 2 oficyny (stajnia, wozownia), ogród przypałacowy (tarasy, schody, fontanny), park z aleją dojazdową, pompownia i kotłownia, ul. Zamkowa 5)
- willa z ogrodem, ul. Ząbkowicka 26, 1880 r.
Ożary
- kościół parafialny Św. Katarzyny, XVII w.
Pomianów Górny
- kościół filialny p.w. Św. Barbary z XVII w.
- Figura Św. Jana Nepomucena na murze kościelnym, ok. 1753 r.
- kolumna z figurą anioła, 1802 r.
- Ogrojec (Chrystus i śpiący Apostołowie) przy południowym odcinku muru cmentarnego, 1802 r.
Sosnowa
- kościół filialny Św. Maternusa, 1799 r.
Topola
- kościół parafialny Św. Bartłomieja, 1754–1757 r.

Zagrożenia:

Głównymi zagrożeniami są zaburzenia poziomu wód, wynikające z zakłócenia w naturalnym przepływie wód (a wszystko przez obecność grobli, na których biegną drogi) oraz niewłaściwa gospodarka leśna, nie uwzględniająca wymagań ochrony danego typu siedliska.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu www.wroclaw.mos.gov.pl fax.: (71) 340-68-06, tel.: (71) 340-68-07)
  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki www.duw.pl, e-mail: info@duw.pl tel.: (71) 340 62 73

Jednostki administracyjne:

• Kamieniec Ząbkowicki (ząbkowicki, woj. dolnośląskie)