Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Lasy Grędzińskie

Kod obszaru:

PLH020081

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

3087,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Lasy Grędzińskie położone są na Równinie Oleśnicko-Bierutowskiej, w obrębie doliny Widawy oraz terenów do niej przyległych. Formacją roślinną, która dominuje w tym obszarze są bardzo zróżnicowane lasy: grądy, łęgi nadrzeczne i lasy aluwialne. Nieleśną część szaty roślinnej stanowią fitocenozy ze związku szuwarów wielkoturzycowych (szuwar turzycy błotnej, szuwar turzycy zaostrzonej, szuwar mozgowy), łąki trzęślicowe lub łąki świeże oraz łąki wilgotne. Stwierdzono tu występowanie sześciu siedlisk przyrodniczych Natura 2000, a wśród nich zdecydowanie przeważają łęgi dębowe-wiązowo-jesionowe. Lasy Grędzińskie stanowią ważną ostoję licznych gatunków roślin chronionych, m.in.: goryczki wąskolistnej, podkolana białego, wawrzynka wilczełyko. Tereny obfitują także w liczne mokradła stanowiące miejsce występowania płazów i bezkręgowców z zał. II Dyrektywy.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar ma bardzo dużą powierzchnię- aż 3 112,4 ha. Jego zachodnia granica położona jest przy miejscowości Kiełczówek, oddalonej ok. 12 km na wschód od Wrocławia. Południowo- wschodnie krańce Lasów Grędzińskich usytuowane są przy miejscowościach Grędzina czy Brzezinki, przy czym ta druga oddalona jest niecałe 10 km na północ od większej miejscowości- Jelcz- Laskowice. Przez Wrocław przebiegają drogi krajowe nr 8, 5, 94 oraz drogi wojewódzkie nr 327, 342, 347, 395, 455, a także drogi E261 i E67. Poza bardzo rozwiniętą samochodową siecią komunikacyjną, Wrocław ma również dobre połączenie kolejowe. Przez Jelcz- Laskowice przechodzi droga wojewódzka nr 455.

W obu miastach znajdziemy bogatą ofertę noclegową i gastronomiczną.

Lasy Grędzińskie i ich pobliskie rejony zachwycają bogactwem krajobrazów oraz różnorodnością fauny i flory. Doskonale nadają się do turystyki rowerowej, konnej i pieszej. Do ciekawszych atrakcji należy położona niedaleko obszaru wieś Nadolice Wielkie, w której znajduje się jedyny w Polsce i jeden z trzech w Europie Parków Pokoju (pozostałe: pod Paryżem i Budapesztem).

Istnieje bogaty wybór szlaków pieszych i rowerowych.

Zagrożenia:

  • przede wszystkim wycinka wydzieleń ze starodrzewiem i wprowadzanie gatunków niezgodnie z siedliskiem
  • potencjalne zmiany w obrębie koryta Widawy i ograniczenie jej wylewów (z uwagi na budowę zbiorników retencyjnych i stawów hodowlanych w górnym biegu rzeki na terenie województwa opolskiego). Regulacje samego koryta w obrębie obszaru są dopuszczalne tylko w minimalnym zakresie, związanym wyłącznie z zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, jednak w miarę możliwości należy stosować alternatywne środki ochrony p-pow.
  • sukcesja wtórna i ekspansja gatunków obcych (dla siedlisk nieleśnych)

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• dzięcioł średni - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• mopek - ssak
• nocek duży - ssak
• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz
• trzepla zielona - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław tel. (71) 340 68 07, fax (71) 340 68 06 e-mail: sekretariat@rdos.wroclaw.pl, http://wroclaw.rdos.gov.pl/

Dolnośląska Informacja Turystyczna, Sukiennice 12, 50-107 Wrocław, tel. (71) 342-01-85, fax (71) 342-28-98, e-mail: wroclaw-info@itwroclaw.pl, www.dot.org.pl

Jednostki administracyjne:

• Długołęka (wrocławski, woj. dolnośląskie)
• Bierutów (oleśnicki, woj. dolnośląskie)
• Czernica (wrocławski, woj. dolnośląskie)
• Jelcz-Laskowice (oławski, woj. dolnośląskie)