Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Kumaki Dobrej

Kod obszaru:

PLH020078

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

2094 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje dolinę rzeki Dobrej pomiędzy Bartkowem i Dobrzeniem oraz Dąbrowicą a Pawłowicami. Dolina rzeki Dobrej jest uregulowana, lecz występują tu liczne obniżenia wypełnione wodą oraz stawy hodowlane występują tu liczne obniżenia wypełnione wodą oraz stawy hodowlane, które stanowią doskonałe siedliska płazów. Występują tu bardzo bogate i wysokie liczebnie populacje kumaka nizinnego oraz traszki grzebieniastej. Kolejnym walorem jest występowanie starych dębów ze stanowiskami pachnicy dębowej i kozioroga dębosza. Mimo bezpośredniej bliskości aglomeracji wrocławskiej i położeniem na terenach intensywnie wykorzystywanych rolniczo, dolina rzeki zachowała wiele walorów przyrodniczych.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar leży w gminie Dobroszyce, która leży w północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego, w pasie Nizin Środkowo-Polskich. Graniczy z gminami: Oleśnica, Długołęka, Twardogóra, Zawonia i Krośnice. Preferwany dojazd koleją (stacja PKP Dobroszyce)

Jest zlokalizowana jest na pograniczu Równiny Oleśnickiej i Wzgórz Trzebnickich, posiada atrakcyjne walory środowiska przyrodniczego. W południowej, nizinnej części gminy przeważają tereny wykorzystywane rolniczo, a w północnej pagórkowatej części dominują zwarte kompleksy leśne o korzystnych walorach klimatycznych oraz turystycznych.

Obecnie na terenie gminy istnieją dogodne warunki dla turystyki plenerowej. Urozmaicony krajobraz stwarza możliwość stworzenia bazy rekreacyjno -plenerowej tzn. utworzenie ścieżek rowerowych bazy plenerowej jazdy konnej. Wzdłuż rzeki Dobra powstają stawy rybne stwarzające możliwość rekreacji związanej z połowem ryb.

Istnieją trzy szlaki rowerowe biegnące przez gminę Dobroszyce. Pierwsze dwa mają swój początek i koniec na stacji PKP Dobroszyce. Obok niej jest przystanek autobusowy oraz parking, stąd jest dobry punkt zbiorczy i organizacyjny do wędrowania po terenie gminy. Trasy prowadzą bocznymi drogami, gruntowymi i asfaltowymi, co zapewnia pewną swobodę i większe bezpieczeństwo jazdy. Wyznaczone trasy są zróżnicowane terenowo i wysokościowo o różnym stopniu trudności.

Zagrożenia:

Do głównych zagrożeń należą:

  • prowadzenie prac z zakresu ochrony przeciwpowodziowej nie uwzględniające charakterystyki ekologicznej i wymagań ochrony typu siedlisk występujących w obrębie międzywala
  • prowadzenie prac leśnych w siedliskach leśnych nie uwzględniające wymagań ochrony danego typu siedliska, zwłaszcza usuwanie starych, próchniejących drzew
  • zaorywanie łąk i intensyfikacja gospodarki łąkarskiej,
  • zalesianie łąk i polan,
  • intensyfikacja gospodarki stawowej i niszczenie roślinności wodnej,
  • funkcjonowanie rozległej piaskowni
  • intensyfikacja rolnictwa.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• mopek - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz
• kozioróg dębosz - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław tel. (71) 340 68 07, fax (71) 340 68 06 e-mail: sekretariat@rdos.wroclaw.pl, http://wroclaw.rdos.gov.pl/

Dolnośląska Informacja Turystyczna, Sukiennice 12, 50-107 Wrocław, tel. (71) 342-01-85 ,fax (71) 342-28-98, e-mail: wroclaw-info@itwroclaw.pl, www.dot.org.pl

 

Jednostki administracyjne:

• Dobroszyce (oleśnicki, woj. dolnośląskie)